Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ του Τμήματος

 1

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός - ανάπτυξη ή/και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων νανοφασικών υλικών τεχνολογικού ενδιαφέροντος"

 2

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα"

 3

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά"

4

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία ή/και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή/και τους κβαντικούς υπολογιστές"

5

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά"

6

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Φυσικές και χημικές ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών βιοϊατρικού ενδιαφέροντος"

7

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μοριακά Υλικά"

8

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά"
 

9

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα"
 

10 Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Χηµική σύνθεση υλικών βιοϊατρικού ή/και τεχνολογικού ενδιαφέροντος στις γνωστικές περιοχές των υβριδικών υλικών και υλικών υπερµοριακής αυτοδόµησης"