Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 28.12.2021 έως την Τετάρτη 5.1.2022 για εγγραφή, κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 2610 996333, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο)
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR)
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου.
  5. Ευκρινή φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
  6. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναγράφει ότι «Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της ημεδαπής».


Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των επιτυχόντων αυτοπροσώπως στις ανωτέρω ημερομηνίες, παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα σε μορφή
pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας mscisecr@upatras.gr.

Από την Γραμματεία

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 60/16.12.2021 συνεδρίαση) οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών και λοιπής αλληλογραφίας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες (π.χ. υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη διδασκόντων με το Π.Δ.407 κλπ.) θα γίνεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου (Ισόγειο - Αίθριο κτιρίου Α΄Διοίκησης)από 9:30 π.μ. -13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) - Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (25/06/2021)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 16η.07.2021

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Η Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την μία υποψηφιότητα που κατατέθηκε:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ           18

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ                                                              15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                                                 10

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                              43

Σημείωση: Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20)

 

Από την Γραμματεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 233/22-11- 2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25- 10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 93/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειµένων:
1) Κεραμικά και Ύαλοι
2) Εργαστήριο ΙII Επιστήμης των Υλικών
3) Εργαστήριο IV Φυσικής
4) Χημεία ΙΙ (εργαστηριακό τμήμα)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 4-1-2022 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν:
1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημόσιου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2. Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης ΠΔ 407 στη διεύθυνση https://sis.upatras.gr/ κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου  Πατρών. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «ΠΔ407/80». Στη συνέχεια επικοινωνούν με το UPnet για την παράδοση του λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία παραλαβής του λογαριασμού υπάρχουν στον σύνδεσμο).
3. Εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και να την αναρτήσουν στην εν λόγω εφαρµογή. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρµας η ως άνω βεβαίωση, υποχρεούνται να  αναρτήσουν την αίτηση που έχουν υποβάλλει στην Υ̟ηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο ̟παραλαβής, συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσµεύονται  για την προσκόµισή της, αµέσως µόλις την παραλάβουν. Η µη ανάρτηση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται,  συνεπάγεται τη µη υπογραφή Σύµβασης.
4. Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και του αντιγράφου  Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί  και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από τον διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έως  4-1-2022.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαϊας, ΤΚ: 26504.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610-996307, 2610-996301
Ιστότοπος: http://www.matersci.upatras.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
                       

Πάτρα, 15-12-2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ