Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών, σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Σχολεία Εργαστήρια και άλλους οργανισμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 • Οι φοιτητές να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+.
 • Οι υπήκοοι άλλων χωρών να είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στη χώρα προέλευσής τους.
 • Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα Υποδοχής.

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης).

 


Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων για πρακτική άσκηση

Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν, κατά χώρα και για χρονική διάρκεια 3 μηνών.

Η Προκήρυξη αναρτάται σε κεντρικούς ιστότοπους του Πανεπιστημίου Πατρών (ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και κεντρικός ιστότοπος Πανεπιστημίου) και αποστέλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων για την ευρεία πληροφόρηση των φοιτητών.

 


Στην Προκήρυξη εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας
 • τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης
 • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
 • την Υπηρεσία κατάθεσης – άτομο επικοινωνίας
 • την μηνιαία επιχορήγηση και τις χώρες υποδοχής

Μετά το σχετικό έλεγχο από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην συνέχεια, ειδοποιούνται οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπως αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) για την υπογραφή

 1. της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης 2014-2015
 2. της Συμφωνίας Μάθησης για πρακτική άσκηση 2014-2015.

Στους υποτρόφους με την αναχώρησή τους (ισχύει από το ακαδ έτος 2011-2012) κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δίδεται αντίγραφο της Σύμβασης και ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν με την επιστροφή τους. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα.

 

Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής (εις διπλούν)
 • Έκθεση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρώνεται on line)
 • Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και κάρτες επιβίβασης
 • Παραστατικά διαμονής (ενοίκιο)

Στην συνέχεια το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου και χορηγεί τη Βεβαίωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Placements είναι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα(link is external) (στα Ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placements
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • Το λογότυπο του φορέα υποδοχής
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης
  • Στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στο Φορέα Υποδοχής (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και fax)
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placements για χρονικό διάστημα τριών μηνών (έναρξη-λήξη). Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά:
   • οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν,
   • το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης,
   • τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου

Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω video http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=79d788fd

 

Συνεργαζόμενοι φορείς

Προς διευκόλυνση των φοιτητών παρέχεται κατάσταση με συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής, στους οποίους οι φοιτητές πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση από το 2007 (που ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης) έως και σήμερα. Δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή κάποιου από αυτούς τους φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση.

 

Σχετικά links