Διπλωματικές Εργασίες

Οδικός χάρτης για Βιβλιογραφική Εργασία (ΒΕ) και Διπλωματική Εργασία (ΔΕ)

 

Βιβλιογραφική Εργασία (ΒΕ)

Η Βιβλιογραφική Εργασία (ΒΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια ενός από τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 96 ECTS. Για την εκπόνηση της ΒΕ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Το παραδοτέο κείμενο της Βιβλιογραφικής Εργασίας είναι μια σύνοψη (έως 5.000 λέξεις) της βιβλιογραφικής έρευνας όπου πρέπει γίνεται σαφής τοποθέτηση του θέματος που ο φοιτητής καλείται να μελετήσει και κατατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ΒΕ βαθμολογείται από τον επιβλέποντα της εργασίας.

Για την επιλογή και εκπόνηση της ΒΕ τα απαιτούμενα στάδια έχουν ως εξής

 • Στην αρχή κάθε εξαμήνου η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τα θέματα ΒΕ και ΔΕ που προτείνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η σχετική λίστα αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος.
 • Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να εκπονήσει ΒΕ έρχεται σε συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που έχει προτείνει το αντίστοιχο θέμα που τον/την ενδιαφέρει και συμφωνούν για την πραγματοποίηση της ΒΕ.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει οπωσδήποτε το μάθημα «Βιβλιογραφική Εργασία» στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress) κατά την διάρκεια δήλωσης των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.
 • Ταυτόχρονα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) σχετικό έντυπο (Δήλωση Βιβλιογραφικής Εργασίας (πρώτη φορά) - εντός Τμήματος) όπου εκτός του θέματος υπάρχει και η υπογραφή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
 • Αν η ΒΕ δεν ολοκληρωθεί εντός του εξαμήνου τότε αποστέλλεται στην αρχή του επόμενου εξαμήνου συμπληρωμένο το έντυπο Ανανέωση Βιβλιογραφικής Εργασίας - Εντός Τμήματοςενώ πρέπει να δηλωθεί εκ νέου το μάθημα «Βιβλιογραφική Εργασία» στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress) κατά την διάρκεια δήλωσης των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.
 • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θέματος με επιβλέπων μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν υπηρετεί στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σε αυτή την περίπτωση κατατίθεται στην Γραμματεία συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωση Βιβλιογραφικής Εργασίας (πρώτη φορά) - Εκτός Τμήματος κατά την πρώτη φορά δήλωσης της ΒΕ και αν δεν ολοκληρωθεί εντός του εξαμήνου κατατίθεται στην αρχή του επόμενου εξαμήνου το έντυπο Ανανέωση Βιβλιογραφικής Εργασίας - Εκτός Τμήματος. Η δήλωση αναγκαστικά περιλαμβάνει πέραν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα και του θέματος και περίληψη αυτού. Το θέμα πρέπει να σχετίζεται με την Επιστήμη των Υλικών και να μην είναι παραπλήσιο θέματος που προσφέρεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης είναι η Συνέλευση του Τμήματος η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση.
 • Όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση της ΒΕ (οδηγίες για την συγγραφή υπάρχουν https://www.matersci.upatras.gr/el/studies/undergraduate/curriculum/thesis), ο φοιτητής/τρια εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνει η Γραμματεία καταθέτει ηλεκτρονικά (mscisecr@upatras.gr) σχετική αίτηση Αίτηση προς την Γραμματεία για Βιβλιογραφική εργασία συνοδευόμενη από την ΒΕ σε μορφή pdf. To σχετικό email το κοινοποιεί ο/η φοιτητής/τρια στον επιβλέποντα και εκείνος στην συνέχεια καταθέτει στην Γραμματεία την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και Έντυπο Βαθμολόγησης Βιβλιογραφικής Εργασίαςόπου πέρα του βαθμού της ΒΕ αναγράφεται και εάν ο/η φοιτητής/τρια συνεχίζει για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το μάθημα καταχωρείται τελικά στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας ως επιλογής μάθημα με επιτυχή εξέταση, στο εξάμηνο στο οποίο έλαβε τον προβιβάσιμο βαθμό.

Διπλωματική Εργασία (ΔΕ)

Όσοι φοιτητές επιτύχουν στη Βιβλιογραφική Εργασία μπορούν να συνεχίσουν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, στη Διπλωματική Εργασία που αποτελεί την ερευνητική συνέχεια της όπως αναγράφεται παραπάνω. Η Διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Το κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας θα είναι το ολοκληρωμένο κείμενο της ΔΕ (θα περιέχει και σύνοψη της βιβλιογραφίας) και θα κατατίθεται τόσο στη Γραμματεία όσο και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Για τη δομή του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην https://www.matersci.upatras.gr/el/studies/undergraduate/curriculum/thesis. Στην περίπτωση που η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνει με εξεταστική επιτροπή τότε το τελικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει όλες τις διορθώσεις που γίνονται από την εξεταστική επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στο εσώφυλλο του τελικού κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας, που θα κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος, και η εξεταστική επιτροπή.

Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται στη αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η βαθμολόγηση έγινε αποκλειστικά από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η βαθμολογία Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή άλλων προγραμμάτων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για την επιλογή και εκπόνηση της ΔΕ τα απαιτούμενα στάδια έχουν ως εξής

 • Προαπαιτούμενο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ΒΕ.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει οπωσδήποτε το μάθημα «Διπλωματική Εργασία» στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress) κατά την διάρκεια δήλωσης των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.
 • Ταυτόχρονα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) σχετικό έντυπο (Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας (πρώτη φορά) - εντός Τμήματος) όπου εκτός του θέματος υπάρχει και η υπογραφή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
 • Αν η ΔΕ δεν ολοκληρωθεί εντός του εξαμήνου τότε αποστέλλεται στην αρχή του επόμενου εξαμήνου συμπληρωμένο το έντυπο Ανανέωση Διπλωματικής Εργασίας - Εντός Τμήματος ενώ δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωση του μαθήματος «Διπλωματική Εργασία» στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress) κατά την διάρκεια δήλωσης των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.
 • Σε περίπτωση που ο επιβλέπων είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν υπηρετεί στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. τότε κατατίθεται στην Γραμματεία συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας (πρώτη φορά) - εκτός Τμήματος κατά την πρώτη φορά δήλωσης της ΔΕ και αν δεν ολοκληρωθεί εντός του εξαμήνου κατατίθεται στην αρχή του επόμενου εξαμήνου το έντυπο Ανανέωση Διπλωματικής Εργασίας - Εκτός Τμήματος.
 • Όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση της ΔΕ (οδηγίες για την συγγραφή υπάρχουν https://www.matersci.upatras.gr/el/studies/undergraduate/curriculum/thesis), ο φοιτητής/τρια εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνει η Γραμματεία καταθέτει ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σχετική αίτηση Αίτηση προς την Γραμματεία για Διπλωματική εργασία συνοδευόμενη από την ΔΕ σε μορφή pdf. Επίσης καταθέτει δύο αντίγραφα με το τελικό κείμενο της ΔΕ για την Γραμματεία και την βιβλιοθήκη του Τμήματος. To σχετικό email το κοινοποιεί ο/η φοιτητής/τρια στον επιβλέποντα και εκείνος στην συνέχεια καταθέτει στην Γραμματεία τοΒαθμολόγιο Διπλωματικής Εργασίας με το βαθμό της ΔΕ τον οποίο η Γραμματεία τον αναρτά στην αντίστοιχη καρτέλα του μαθήματος στο progress. Το μάθημα καταχωρείται τελικά στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας ως επιλογής μάθημα με επιτυχή εξέταση, στο εξάμηνο στο οποίο πρωτοδηλώθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα (αλλαγή τίτλου, επιβλέποντα κλπ) απαιτείται αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος η οποία θα αποφασίσει αν θα κάνει ή όχι δεκτό το σχετικό αίτημα του/της φοιτητή/τριας.
 • Απαγορεύεται η εκπόνηση ΒΕ/ΔΕ με μοναδικό επιβλέποντα εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Βεβαιωθείτε ότι στο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) που δηλώνετε την ΒΕ και το αντίστοιχο εξάμηνο (εαρινό ή χειμερινό) που εν συνεχεία θα δηλώσετε τη ΔΕ, επαρκούν τα ECTS που έχετε διαθέσιμα για τις εν λόγω δηλώσεις. Η ΒΕ αντιστοιχεί σε 5 ECTS και η ΔΕ σε 10 ECTS. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Πρότυπου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε κάθε εξάμηνο φοίτησης αντιστοιχούν ακριβώς 30 ECTS.

Υπενθυμίζεται ότι για την ΒΕ ο βαθμός καταχωρείται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας ως επιλογής μάθημα με επιτυχή εξέταση, στο εξάμηνο στο οποίο έλαβε τον προβιβάσιμο βαθμό. Αντίθετα για την ΔΕ ο βαθμός καταχωρείται τελικά στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας ως επιλογής μάθημα με επιτυχή εξέταση, στο εξάμηνο στο οποίο πρωτοδηλώθηκε.

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η διπλωματική εργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, περιεκτικότητα και σαφήνεια. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω προτείνεται το κείμενο της διπλωματικής εργασίας Ι να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
 2. Εξώφυλλο: Πρέπει να περιέχει στο άνω μέρος της σελίδας τη φράση «Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών» και στη συνέχεια τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και του επιβλέποντα, και το χρόνο κατάθεσης (μήνας και έτος) της εργασίας.
 3. Εσώφυλλο, με τις ίδιες πληροφορίες, αλλά όχι απαραίτητα με την ίδια διάταξη.
 4. Σελίδα αφιέρωσης/αφιερώσεων (Προαιρετική).
 5. Σελίδα ευχαριστιών (Προαιρετική).
 6. Περίληψη της εργασίας (Μέχρι 500 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 7. Περιεχόμενα (Τίτλοι κεφαλαίων, παραγράφων και υποπαραγράφων με τις αντίστοιχες σελίδες).
 8. Κατάλογος μαθηματικών συμβόλων που θα εμφανιστούν στην εργασία (Προαιρετικός).
 9. Ακολουθούν τα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας.
 10. Βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας.
 11. Παραρτήματα (εάν υπάρχουν).
 12. Αρίθμηση εξισώσεων: Όλες οι εξισώσεις θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. (6.1) , (6.2), κλπ που αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη με σειρά εμφάνισης εξίσωση του έκτου κεφαλαίου.
 13. Σχήματα: Όλα τα σχήματα θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. Σχήμα 6.1 , Σχήμα 6.2, κλπ που αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο με σειρά εμφάνισης σχήμα του έκτου κεφαλαίου. Κάτω από κάθε σχήμα θα αναγράφεται ολογράφως η λέξη Σχήμα ακολουθούμενη από τον αντίστοιχο αριθμό του Σχήματος, και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του σχήματος (λεζάντα). Μετά τη λεζάντα θα ακολουθεί υποχρεωτικά κενή γραμμή πριν το κείμενο της εργασίας. Τονίζεται ότι όλα τα σχήματα που έχουν ανατυπωθεί από εργασίες (άρθρα, βιβλία, διδακτορικά, κλπ) άλλων επιστημόνων θα πρέπει να περιέχουν στη λεζάντα του σχήματος ρητή αναφορά στην εργασία από την οποία προέρχονται.
 14. Πίνακες: Η αρίθμηση των πινάκων θα γίνεται με τρόπο αντίστοιχο με τα σχήματα αλλά η λεζάντα θα προηγείται του πίνακα.
 15. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται προτείνεται να είναι είτε η Times New Roman είτε η Arial με μέγεθος 11 ή 12 στιγμών.
 16. Το διάστιχο προτείνεται να είναι 1 1/2 ή 2 γραμμών.
 17. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να αρχίζει από το κυρίως κείμενο (1ο κεφάλαιο).
 18. Δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης επικεφαλίδας (header) σε κάθε κεφάλαιο (Προαιρετική).
 19. Βιβλιογραφικές αναφορές: Οι αναφορές σε άλλες εργασίες θα αναγράφονται μέσα στο κείμενο με ένα από τους παρακάτω δύο τρόπους: είτε με αύξοντα αριθμό, κατά σειρά εμφάνισης στο κείμενο, σε αγκύλη π.χ. [45] ή [34,45,55] ή [12-18], είτε χρησιμοποιώντας το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από την χρονολογία δημοσίευσης σε αγκύλη, π.χ. [Brown, 1995], ή [Brown, 1997(a)], [Brown, 1997(b)], κλπ, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια εργασίες με το ίδιο επώνυμο πρώτου συγγραφέα το ίδιο έτος. Οι βιβλιογραφικές αναφορές, στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», θα γράφονται όπως στα παρακάτω παραδείγματα. Για τη δεύτερη περίπτωση αναγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών, οι αναφορές θα γράφονται στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», αλφαβητικά.

 

Δημοσίευση σε περιοδικό

[1] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996). ή

[Subramanian, 1996] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996).

Βιβλίο

[2] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993). ή

[Brown, 1993] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993).

Κεφάλαιο σε βιβλίο

[3] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758. ή

[Shoop, 1997] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758.

Δημοσίευση στον Los Alamos E-print Server

[4] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125. ή

[Gerry, 2002] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125.

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων

[5] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124. ή

[Kalman, 1976] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124.

Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση

[6] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004). ή

1. [Piao, 2004] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021