Διπλωματικές Εργασίες

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι μια εκτεταμένη εργασία που εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών, και δηλώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει:

(α) Συμπληρώσει 96 ECTS (ΠΜ) από τα προηγούμενα εξάμηνα και

(β) έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της ΔΕ και ορίζονται από τον επιβλέποντα.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, υπάρχουν δύο μαθήματα Επιλογής, η Βιβλιογραφική Εργασία, με 5 ECTS και η Διπλωματική Εργασία, με 10 ECTS.

Δείτε τα προσφερόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Η δήλωση των μαθημάτων Βιβλιογραφικής Εργασίας ή/και Διπλωματικής Εργασίας απαιτεί και την κατάθεση των απαραίτητων αιτήσεων/εγγράφων στη Γραμματεία του Τμήματος, τα οποία μπορείτε να βρείτε στις Έντυπες Αιτήσεις Γραμματείας

 

Βιβλιογραφική Εργασία
Το παραδοτέο κείμενο της Βιβλιογραφικής Εργασίας είναι μια σύνοψη (έως 5.000 λέξεις) της βιβλιογραφικής έρευνας όπου πρέπει γίνεται σαφής τοποθέτηση του θέματος που ο φοιτητής καλείται να μελετήσει και κατατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε μορφή PDF σε οπτικό δίσκο), στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από την αίτηση κατάθεσης του φοιτητή. Η Βιβλιογραφική Εργασία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα της εργασίας ο οποίος καταθέτει τη φόρμα βαθμολόγησης υπογεγραμμένη.
Οι ημερομηνίες κατάθεσης των Βιβλιογραφικών Εργασιών, αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.


Διπλωματική Εργασία
Όσοι φοιτητές επιτύχουν στη Βιβλιογραφική Εργασία μπορούν να συνεχίσουν στη Διπλωματική Εργασία που αποτελεί το ερευνητικό μέρος της ΔΕ. Το κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας θα είναι το ολοκληρωμένο κείμενο της ΔΕ (θα περιέχει και σύνοψη της βιβλιογραφίας) και θα κατατίθεται τόσο στη Γραμματεία ενόψει της εξέτασης της, όσο και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος μετά την επιτυχή εξέταση της. Για την δομή του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.
Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος δύο (2) αντίτυπα της εργασίας σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από αίτησή του, καθώς και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΔΕ, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα.
Οι ημερομηνίες κατάθεσης των Διπλωματικών Εργασιών, αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ακολούθως η Επιτροπή Προγράμματος και Κανονισμού Σπουδών του Τμήματος, ορίζει τις Εξεταστικές Επιτροπές των ΔΕ, οι οποίες αποτελούνται από τον επιβλέποντα και δύο (2) ακόμη μέλη, σε συναφές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο της ΔΕ.
Η εξέταση προβλέπει δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της εργασίας από τον φοιτητή συνολικής διάρκειας 20΄ (παρουσίαση και ερωτήσεις) και βαθμολόγηση από τριμελή εξεταστική επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντα της εργασίας). Το Πρόγραμμα παρουσιάσεων των ΔΕ ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνουν διορθώσεις από την εξεταστική επιτροπή τότε το τελικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει όλες τις διορθώσεις. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στο εσώφυλλο του τελικού κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας, που θα κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος, και η εξεταστική επιτροπή.
Η βαθμολογία Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή άλλων προγραμμάτων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ακολουθούν τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε στην Γραμματεία

 

Βιβλιογραφική και Διπλωματική Εργασία με επιβλέποντα εκτός Τμήματος

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν Βιβλιογραφική και Διπλωματική Εργασία με επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών εκτός του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών. Για την εκπόνησή της απαιτείται αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αναγκαστικά περιλαμβάνει πέραν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα και του θέματος και περίληψη αυτού. Το θέμα πρέπει να σχετίζεται με την Επιστήμη των Υλικών και να μην είναι παραπλήσιο θέματος που προσφέρεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης είναι η Συνέλευση του Τμήματος η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση.


 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η διπλωματική εργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, περιεκτικότητα και σαφήνεια. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω προτείνεται το κείμενο της διπλωματικής εργασίας Ι να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
 2. Εξώφυλλο: Πρέπει να περιέχει στο άνω μέρος της σελίδας τη φράση «Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών» και στη συνέχεια τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και του επιβλέποντα, και το χρόνο κατάθεσης (μήνας και έτος) της εργασίας.
 3. Εσώφυλλο, με τις ίδιες πληροφορίες, αλλά όχι απαραίτητα με την ίδια διάταξη.
 4. Σελίδα αφιέρωσης/αφιερώσεων (Προαιρετική).
 5. Σελίδα ευχαριστιών (Προαιρετική).
 6. Περίληψη της εργασίας (Μέχρι 500 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 7. Περιεχόμενα (Τίτλοι κεφαλαίων, παραγράφων και υποπαραγράφων με τις αντίστοιχες σελίδες).
 8. Κατάλογος μαθηματικών συμβόλων που θα εμφανιστούν στην εργασία (Προαιρετικός).
 9. Ακολουθούν τα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας.
 10. Βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας.
 11. Παραρτήματα (εάν υπάρχουν).
 12. Αρίθμηση εξισώσεων: Όλες οι εξισώσεις θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. (6.1) , (6.2), κλπ που αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη με σειρά εμφάνισης εξίσωση του έκτου κεφαλαίου.
 13. Σχήματα: Όλα τα σχήματα θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. Σχήμα 6.1 , Σχήμα 6.2, κλπ που αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο με σειρά εμφάνισης σχήμα του έκτου κεφαλαίου. Κάτω από κάθε σχήμα θα αναγράφεται ολογράφως η λέξη Σχήμα ακολουθούμενη από τον αντίστοιχο αριθμό του Σχήματος, και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του σχήματος (λεζάντα). Μετά τη λεζάντα θα ακολουθεί υποχρεωτικά κενή γραμμή πριν το κείμενο της εργασίας. Τονίζεται ότι όλα τα σχήματα που έχουν ανατυπωθεί από εργασίες (άρθρα, βιβλία, διδακτορικά, κλπ) άλλων επιστημόνων θα πρέπει να περιέχουν στη λεζάντα του σχήματος ρητή αναφορά στην εργασία από την οποία προέρχονται.
 14. Πίνακες: Η αρίθμηση των πινάκων θα γίνεται με τρόπο αντίστοιχο με τα σχήματα αλλά η λεζάντα θα προηγείται του πίνακα.
 15. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται προτείνεται να είναι είτε η Times New Roman είτε η Arial με μέγεθος 11 ή 12 στιγμών.
 16. Το διάστιχο προτείνεται να είναι 1 1/2 ή 2 γραμμών.
 17. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να αρχίζει από το κυρίως κείμενο (1ο κεφάλαιο).
 18. Δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης επικεφαλίδας (header) σε κάθε κεφάλαιο (Προαιρετική).
 19. Βιβλιογραφικές αναφορές: Οι αναφορές σε άλλες εργασίες θα αναγράφονται μέσα στο κείμενο με ένα από τους παρακάτω δύο τρόπους: είτε με αύξοντα αριθμό, κατά σειρά εμφάνισης στο κείμενο, σε αγκύλη π.χ. [45] ή [34,45,55] ή [12-18], είτε χρησιμοποιώντας το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από την χρονολογία δημοσίευσης σε αγκύλη, π.χ. [Brown, 1995], ή [Brown, 1997(a)], [Brown, 1997(b)], κλπ, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια εργασίες με το ίδιο επώνυμο πρώτου συγγραφέα το ίδιο έτος. Οι βιβλιογραφικές αναφορές, στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», θα γράφονται όπως στα παρακάτω παραδείγματα. Για τη δεύτερη περίπτωση αναγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών, οι αναφορές θα γράφονται στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», αλφαβητικά.

 

Δημοσίευση σε περιοδικό

[1] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996). ή

[Subramanian, 1996] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996).

Βιβλίο

[2] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993). ή

[Brown, 1993] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993).

Κεφάλαιο σε βιβλίο

[3] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758. ή

[Shoop, 1997] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758.

Δημοσίευση στον Los Alamos E-print Server

[4] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125. ή

[Gerry, 2002] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125.

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων

[5] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124. ή

[Kalman, 1976] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124.

Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση

[6] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004). ή

1. [Piao, 2004] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004).