Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στις μέρες μας όπου η έρευνα και η τεχνολογία παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υλικών δίνουν τη δυνατότητα της συμμετοχής σας στη διαρκή αναζήτηση νέων υλικών, και στη βελτιστοποίηση και αξιοποίηση γνωστών υλικών σε τεχνολογίες αιχμής.

Η έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών γίνεται στο μεταίχμιο μεταξύ των διαφορετικών τομέων των βασικών Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Φυσική, Χημεία), κάτι που άλλωστε εκφράζεται και από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματός μας. Αυτή η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αλματώδεις προόδους στην Έρευνα και Τεχνολογία.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών προσφέρει τα ακόλουθα δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

 

 

Το Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Επιστήμη των Υλικών και τις εφαρμογές των υλικών στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική της διάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην Επιστήμη των Υλικών και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της,
 • η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, με κύριους άξονες τις θεματικές περιοχές των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών, των νανοεπιστημών, των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών, καθώς και της θεωρητικής ανάλυσης, μοντελοποίησης και σχεδίασης υλικών,
 • η διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μοντελοποίησης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
 • η σύνδεση έρευνας με την παραγωγή, μέσω της διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και διάθεσης τεχνολογικών λύσεων που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους,
 • η παραγωγή νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης έρευνας και ανάπτυξης,
 • η παραγωγή νέων επιστημόνων εφοδιασμένων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου, που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν οργανισμούς και παραγωγικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, να ενισχύσουν τους τομείς παραγωγής με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και ανάληψη καινοτομικών πρωτοβουλιών.

Το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με εξειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις:
α) «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
β) «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β’) και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ" έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
 1. η εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
 2. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. τόσο σε επίπεδο θεωρίας, σχεδίασης οπτικών και οπτοηλεκτρονικών δομών και συστημάτων, όσο και πειραματικής ανάπτυξης και τεχνικής εφαρμογής σε σύγχρονους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος,
 3. η διερεύνηση και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την προσφορά τεχνολογικών λύσεων, την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους
 4. ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και ειδικότερα:
 • η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να στελεχώσουν άμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, συνεισφέροντας με νέα γνώση, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες στο πεδίο
 • η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
 • η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ» προκηρύσσει έως 15 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών ετησίως.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και καλύπτει πολύπλευρα το επιστημονικό πεδίο, τόσο από θεωρητική όσο και από πειραματική και τεχνολογική άποψη. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές, ερευνητές και στελέχη της βιομηχανίας. Για την προσαρμογή στο διεπιστημονικό πεδίο της Οπτοηλεκτρονικής, οι σπουδαστές ακολουθούν ένα πρόγραμμα θεμελίωσης των γνωστικών αντικειμένων: Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική, Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας, Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers & Μη-Γραμμική Οπτική, Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων, Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών. Εν συνεχεία οι σπουδές εκτείνονται σε υπερσύγχρονα αντικείμενα Ηλεκτρονικών ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος, Οπτικών Τηλεπικοινωνιών, Ολοκληρωμένων Οπτοηλεκτρονικών, Αισθητήρων, Μετρολογίας, Μηχανικής όρασης, Μικρο/νανοτεχνολογίας και άλλων εξειδικευμένων τεχνολογιών και βιομηχανικών θεμάτων που καλύπτουν σφαιρικά το πεδίο. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με βιομηχανική πρακτική/εργαστηριακή άσκηση και εκπόνηση ερευνητικής διατριβής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης ΦΕΚ 2135/11.6.2018 και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).