Αρμοδιότητες Διοικητικού Προσωπικού

Σκαπέρδα Μ.

Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

Κυρίτση Ευγ. Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών θεμάτων, Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος, Ειδικά θέματα Προπτυχιακών Σπουδών (ορκωμοσίες κ.λπ.), Erasmus+
Ξένου Λ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Μπόμπολα Π.

Γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ., Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Στεγαστικό Επίδομα, Erasmus+ Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σκαναβή Γ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Σκαπέρδα Μ. Διοικητικές υποθέσεις Τμήματος (πρακτικά, εκλεκτορικά, κλπ.)
Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος, Διοικητική υποστήριξη ΟΜΕΑ κλπ