Σύλλογος απόφοιτων Επιστήμης των Υλικών

Η Eπιστήμη των Yλικών είναι σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, που ωστόσο τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως. Bρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων.

Παρόλα αυτά οι απόφοιτοι των δύο Τμημάτων δεν εντάσσονται σε κανένα κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (πέρα του γενικού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στον οποίο εντάσσονται όλοι οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας), ώστε ν’ αποκτήσουν προσόν διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των Σχολών Θετικών Επιστημών, άλλα και των πανεπιστημίων γενικότερα.

O Σύλλογος Επιστημόνων υλικών Κρήτης σας γνωστοποιεί την συμπόρευση και την συνεργασία των απόφοιτών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και του Τμήματος Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστημίου Πατρών) με στόχους

  • Την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών μας δικαιωμάτων
  • Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των διαδικασιών/οργάνων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων/προσόντων των μελών του
  • Την έγκυρη ενημέρωση των μελών , σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και για κάθε εξέλιξη που τους αφορά

Επίσης:

  • Ενισχύει την αίσθηση ταυτότητας και ενότητας, των αποφοίτων των δύο τμημάτων .
  • Είναι απαλλαγμένος από κομματική σκοπιμότητα.
  • Αναπτύσσει τις σχέσεις με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
  • Διοργανώνει σειρά ομιλιών, παρουσιάσεων, ημερίδων καριέρας και συνεδρίων, που θα δίνει τη δυνατότητα αφενός της ουσιαστικής σύνδεσης των Τμημάτων με την αγορά εργασίας, αφετέρου της ενημέρωσης των φοιτητών για τις ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες συναδέλφων και άλλων επιστημόνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο