Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ Τμήματος

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία μίας νέας γενιάς Επιστημόνων των Υλικών, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Επιστήμης των Υλικών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών. Σύμφωνα με την εξωτερική έκθεση αξιολόγησής του (ExternalEvaluationReport 2013/HellenicQualityAssuranceAgencyforHigherEducation) το Τμήμα ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή την αποστολή εκπαιδεύοντας επιτυχώς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους βρίσκονται στο επίπεδο των Φοιτητών των πολύ καλών Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών έχει φροντίσει ώστε να στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές του και συνεχίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξής του έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Η έρευνα στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών είναι στην πρώτη γραμμή της μοντέρνας επιστήμης, καλύπτοντας τα πολύ σημαντικά πεδία των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών, των μοριακών υλικών και των βιοϋλικών. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών είναι:

 1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πατρών, τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
 2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
 3. Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης
 4. Δημιουργία μιας νέας γενιάς Επιστημόνων των Υλικών, που θα είναι εφοδιασμένη με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Επιστήμης των Υλικών.
 5. Προετοιμασία των φοιτητών για ένταξη τους σε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 • Εστίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

1. Κατανόηση εννοιών, αρχών και θεωριών της Επιστήμης των Υλικών από το ατομικό επίπεδο έως και τις εφαρμογές της σε βιομηχανική κλίμακα.

2. Απόκτηση δεξιοτήτων που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς Nανοτεχνολογίας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Τηλεπικοινωνιών.

3. Μέσω της Πρακτικής άσκησης ή/και της Διπλωματικής Εργασίας επιδιώκεται (α) η εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη, (β) η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, (γ) η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και η λήψη αποφάσεων, (δ) η αυτόνομη εργασία και (ε) η ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.

 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα. Ευκολία στην πρόσβαση των φοιτητών στις πληροφορίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους και διαρκής αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των πάσης φύσης διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση.

Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021