Έρευνα

Οι Ερευνητικές επιδόσεις μελών ΔΕΠ

Η έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΤΕΥ) αφορά στους πιο σύγχρονους τομείς της επιστήμης των υλικών. Ως κατεξοχήν διεπιστημονική ερευνητική περιοχή, η επιστήμη των υλικών άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. Έμφαση δίνεται όχι στα κλασσικά υλικά αλλά σε σύγχρονα προηγμένα λειτουργικά υλικά. Το ΤΕΥ έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών ιδίως στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μίκρο- και νάνο-φασικών υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των προηγμένων υλικών. Σημαντική παράμετρος στην ανάπτυξη του Τμήματος διαδραματίζει ο σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ που ασχολούνται με την Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών, ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα σε διεθνές επίπεδο.

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, τα μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε όλα σχεδόν τα αντικείμενα της επιστήμης των υλικών και έχουν αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Βιομηχανίες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΥ είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες στα πεδία τους και μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα, συνεργάζονται με νεαρούς επιστήμονες υψηλού επιπέδου που θα αποτελέσουν τους πρωτοπόρους του αύριο.

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΥ συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ, συχνά μέσα από εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν ως συνεργάτες και συχνά ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (δείτε τα Ερευνητικά Προγράμματα 2011-2017).

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του ΤΕΥ οδηγεί σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer-review journals) και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης, λαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό αναφορών. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΥ συμμετέχουν ως συγγραφείς περίπου σε 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις ετησίως σύμφωνα με την βάση δεδομένων Web of Science και οι δημοσιεύσεις τους λαμβάνουν περίπου 3500 αναφορές (δείτε τις Δημοσιεύσεις 2011-2017).

Σύμφωνα με την κατάταξη του Καθηγητή κ. Ιωαννίδη (https://med.stanford.edu/profiles/john-ioannidis) η οποία αφορά στους Επιστήμονες με Ελληνικά ονόματα που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη Διεθνή Βιβλιογραφία, τρία μέλη ΔΕΠ του ΤΕΥ οι κ.κ. Ιωσήφ Γαλανάκης, Βασίλειος Γεωργακίλας και Μιχαήλ Σιγάλας βρίσκονται εντός του καταλόγου (http://www.upatras.gr/el/node/7979).

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΥ συμμετείχαν για το έτος 2017 (τελευταίο έτος για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα) στις συντακτικές ομάδες 30 διεθνών επιστημονικών περιοδικών, στην οργανωτική επιτροπή 8 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και προσκλήθηκαν για 6 διαλέξεις και ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.