Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και στη διευκόλυνση της ένταξής τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Η Πρακτική Άσκηση δυνατόν να θεωρηθεί ως μάθημα επιλογής εάν η έκταση και η ποιότητα της άσκησης το επιτρέπει. Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στη σύνδεση πανεπιστημίου-παραγωγικού τομέα ώστε οι φοιτητές να είναι ενημερωμένοι πληρέστερα για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το τμήμα της αγοράς εργασίας και στο πιθανό μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Στόχος επίσης είναι να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους γνώση καθώς και να βελτιώσουν την εμπειρία τους σε ότι αφορά στην ενασχόλησή τους με προβλήματα και επιστημονικά δεδομένα που ανακύπτουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Τέλος μέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων δεσμών των παραγωγικών μονάδων του ευρύτερου ιδιωτικού, αλλά και δημόσιου τομέα, τόσο με το Ίδρυμα (επιστημονικό - ερευνητικό πεδίο) όσο και με τον ασκούμενο φοιτητή (πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης). Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι συνολικά τρείς μήνες. Το μάθημα αντιστοιχεί σε 5 ECTS.
Προϋπόθεση επιλογής των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση είναι να έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 96 ECTS. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
 

Μέσος όρος βαθμολογίας, Βραβεία και υποτροφίες που έχει πάρει, Στόχοι και ενδιαφέροντα του φοιτητή/τριας, Αριθμός μαθημάτων που ο φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς, Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π. χ. Erasmus), Εντοπιότητα σε σχέση με την έδρα του φορέα.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021