Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

 

 

 

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτού

50 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ή θεσμοθετημένους ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια κτλ) σε θέσεις σχετικές με την Επιστήμη των Υλικών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:   01/12/2019

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:       30/09/2020

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15/11/2019. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής επισυνάπτονται παρακάτω.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Αναπλ. Καθηγητής.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

4/11/ 2019

Δημοσιοποίηση προκήρυξης προγράμματος για το έτος 2016/17

15/11/2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

18/11/2019

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

01/12/2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

30/09/2020

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (αρχείο της αίτησης)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με βάση των αριθμό μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο:

Αριθμός μορίων = ((Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων x 0.8) x M.O.)/(Εξάμηνο φοίτησης x 1.2),

όπου Μ.Ο. είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.

Oι φοιτητές/τριες που δεν έχουν ασκηθεί στην Πρακτική Άσκηση μοριοδοτούνται επιπλέον με 5 μόρια. Φοιτητές/τριες που έχουν ασκηθεί στο παρελθόν στα πλαίσια του Erasmus + Placement δεν μοριοδοτούνται.

Ενστάσεις
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει ορισθεί από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος/α ο οποίος/α έχει εξετασθεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στην Γραμματεία του Τμήματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021