Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (dalexa@upatras.gr)

Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Πουλόπουλος (poulop@upatras.gr)

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτού

35 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ή θεσμοθετημένους ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια κτλ) σε θέσεις σχετικές με την Επιστήμη των Υλικών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:   01/12/2016

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:       30/09/2017

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

18/11/ 2016

Δημοσιοποίηση προκήρυξης προγράμματος για το έτος 2016/17

25/11/2016

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

28/11/2016

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

1/12/2016

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

30/09/2017

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (αρχείο

      της αίτησης

    )
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των ασκουμένων θα βασιστεί στον αριθμό επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων κατά τα εξάμηνα Α’ – ΣΤ’ μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016 και το μέσο όρο της βαθμολογίας.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στην Γραμματεία του Τμήματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021