Ενημέρωση για όσους/ες έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Την Παρασκευή 17/12 στις 14:00μμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για όσους/ες έχουν επιλεγεί σχετικά με τα διαδικαστικά του πρόγραμματος Πρακτικής Άσκησης με συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS στον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThiNDlhM2ItMGQ3OS00ODk5LTg1NDAtMWFiMmIwMTg4Njg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22a093dd6d-650b-4984-a2be-bda48effc025%22%7d

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021