Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Νανοδομημένα υλικά: Σύνθεση και χαρακτηρισμός. Παρασκευή νανοδομημένων οξειδίων (CuCeOx, CuMnOx), καταλυτών πολύτιμων μετάλλων υποστηριγμένων σε διάφορα οξείδια (π.χ. Au/Fe2O3, Au/CeO2, Pt/CeO2 και Pt/Al2O3), υβριδικών νανοϋλικών βασισμένων σε νανοσωλήνες άνθρακα ((Pt, Au, PtAu, CuO, CuCeOx)/CNTs), καθώς και νανοδομημένων σπινελίων LiMn  με μεθόδους εμποτισμού, συγκαταβύθισης, καύσης, υδροθερμικές και sol-gel. Χαρακτηρισμός των υλικών με αναλυτικές (in-situ και ex-situ) αναλυτικές τεχνικές όπως AAS, ρόφηση Ν2, XRD, SEM, TEM, TGA, XPS, δυναμικά-ισοτοπικά πειράματα.
 • Καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή και τον καθαρισμό του υδρογόνου για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου: α) Παραγωγή υδρογόνου από τη μεθανόλη μέσω αναμόρφωσης με ατμό, β) Αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (WGS), γ) Απομάκρυνση του CO από αέρια μίγματα πλούσια σε υδρογόνο μέσω εκλεκτικής οξείδωσης.
 • Περιβαλλοντική κατάλυση για την μείωση των αέριων ρύπων (CO, VOCs).
 • Ανάπτυξη συστημάτων κυψελίδων καυσίμου με εσωτερική αναμόρφωση μεθανόλης.
 • Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων για μπαταρίες λιθίου.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • “Selective CO oxidation over CuO-CeO2 catalysts prepared via the urea-nitrate combustion method”, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, Appl. Catal. A: Gen. 244, 155-167 (2003).
 • “Combined steam reforming of methanol over Cu-Mn spinel oxide catalysts”, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, J. Catal. 251, 7-20, (2007).
 • “Catalytic performance of Au/doped ceria catalysts for the preferential CO oxidation reaction”, G. Avgouropoulos, M. Manzoli, F. Boccuzzi, T. Tabakova, J. Papavasiliou, T. Ioannides, V. Idakiev, J. Catal. 256, 237-247 (2008).
 • “Steady-state isotopic transient kinetic analysis of steam reforming of methanol over Cu-based catalysts”, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, Appl. Catal. B: Environ. 88, 490-496 (2009).
 • “Development of an internal reforming alcohol fuel cell: Concept, challenges and opportunities”, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, J.K. Kallitsis, S. Neophytides, Chem. Eng. J. 176-177, 95-101 (2011).
 • “In situ hydrogen utilization in an internal reforming methanol fuel cell”, G. Avgouropoulos, A. Paxinou, S. Neophytides, Int. J. Hydrogen Energy 39, 18103-18108 (2014).
 • “Insights on the effective incorporation of a foam-based methanol reformer in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell”, G. Avgouropoulos, J. Papavasiliou, T. Ioannides, S. Neophytides, J. Power Sources 296, 335-343 (2015).
 • “Combustion-synthesized LixMn2O4-based spinel nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries”, P. Angelopoulou, F. Paloukis, G. Słowik, G. Wójcik, G. Avgouropoulos, Chem. Eng. J. 311 191-202 (2017).
 • “Investigation of the Inhibiting Role of Hydrogen in the Steam Reforming of Methanol”, W. Gac, W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, ChemCatChem 11, 3264-3278 (2019).
 • “Copper-promoted ceria catalysts for CO oxidation reaction”, C. Papadopoulos, K. Kappis, J. Papavasiliou, J. Vakros, M. Kuśmierz, W. Gac, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, G. Avgouropoulos, Catal. Today 355, 647-653 (2020).

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα:

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996312

geoavg (AT) upatras {DOT} gr