Ανάπτυξη μπαταριών ιόντων-Νατρίου βασισμένων σε ανοδικά υλικά φυτικής προέλευσης (ΒαΝαΝα)

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03222).

Αντικείμενο του έργου ΜπαΝαΦυ (BaNaNa) είναι η ανάπτυξη συμπαγών, αποτελεσματικών, χαμηλού κόστους και φιλικών προς το χρήστη και το περιβάλλον συστημάτων αποθήκευσης και παροχής ισχύος με νέας γενιάς μπαταρίες ιόντων νατρίου (Sodium Ion Batteries, SIBs) βασισμένες σε ανοδικά βιοαπανθρακώματα. Τα βιοαπανθρακώματα (biochars) προερχόμενα από την πυρόλυση της ευρέως διαθέσιμης και φθηνής λιγνοκυτταρικής βιομάζας αποτελούν μια υψηλής προστιθέμενης ενεργειακής αξίας εφαρμογή. Το κοινό καλάμι (Arundo donax), μία πλούσια πηγή λιγνοκυτταρικής αυτοφυούς βιομάζας μπορεί να δώσει βιοαπανθράκωμα ως ανοδικό υλικό, και πέρα από την υποσχόμενη ηλεκτροχημική συμπεριφορά τους (ανταγωνιστική του εμπορικού άνθρακα), να προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη (βιώσιμη ενεργειακή λύση).

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: https://banana.adamant-composites.gr/

 

Banana project