Νέα & Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στην υπ’ αριθμ. 270/19.01.2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε σχετικά με την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων κατά το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) ως εξής:

Α.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Κυματικής και Θερμικής Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής».
          Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Βασιλακάκη Μαριάννα-Σταματίνα
 3. Δημητρακάκης Γεώργιος
 4. Μανίκας Αναστάσιος
 5. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 6. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος

Β.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Πολυμερικών και Σύνθετων Υλικών» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών».

        Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Μανίκας Αναστάσιος
 3. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 4. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος

Γ.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Οπτικής και Σύγχρονης Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙV Φυσικής».

       Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Βασιλακάκη Μαριάννα-Σταματίνα
 3. Δημητρακάκης Γεώργιος
 4. Μανίκας Αναστάσιος
 5. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 6. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος
 7. Μπλέκος Κωνσταντίνος

Ενστάσεις επί της ανωτέρω απόφασης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) έως και την Πέμπτη 25/1/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως.

 

Από την Γραμματεία

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)- Αριθμ. 145/04.01.2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Σε συνέχεια της αριθμ. 145/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών για την ανάθεση 1 Σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 28.02.2024.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.