Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-04659

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων

Ιστότοπος Έργου: https://smartsensors4pv.gr

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

  • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντονιστής)
  • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
  • Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • ECOVAR POWER OE
  • HABITATIO CFM AE

 

Αντικείμενο του έργου

Η παρούσα πρόταση εστιάζει στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων (ΑΔΑ) για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα/Φωτοβολταϊκά Πάρκα (ΦΠ).
Το σύστημα που προτείνεται αφορά στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου ΑΔΑ που θα συλλέγει και θα αξιοποιεί δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ΦΠ, καθώς και την πρόβλεψη και την επιδιόρθωση προβλημάτων λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης, εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, στο φαινόμενο Potential Induced Degradation (PID). Το φαινόμενο PID αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους μείωσης της ενεργειακής απόδοσης του ΦΠ και συναντάται σε ΦΠ μεγάλης κλίμακας. Από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι, λόγω του φαινομένου αυτού, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειωθεί άνω του 25%, μετά από 2-3 έτη λειτουργίας. Η χρήση ΑΔΑ θα συμβάλει και στην ανίχνευση άλλων τεχνικών βλαβών που παρουσιάζονται στα ΦΠ και θα συνεισφέρει στην ταχεία επίλυσή τους.
Εκτός του σχεδιασμού του ΑΔΑ και της υλοποίησης των κατάλληλων αλγορίθμων ελέγχου, θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν νέου τύπου αισθητήρες βασισμένοι σε μεταλλικά νανοσωματίδια και μεταλλικά περιοδικά πλέγματα, για τον έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων πιθανών χαρακτηριστικών που συναντώνται σε ένα ΦΠ.
Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το ΑΔΑ και τα συμπεράσματα που θα εξάγονται από τους αλγορίθμους που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα κοινοποιούνται στους τελικούς χρήστες μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα αναπτυχθεί για την πρόβλεψη τυχόν προβλημάτων και έγκαιρης προειδοποίησης.
Επίσης, θα υλοποιηθεί κατάλληλο σύστημα αναζωογόνησης των προβληματικών ΦΒ πλαισίων, όπως για παράδειγμα η επιβολή ανάστροφης τάσης μεταξύ των ακροδεκτών του Φ/Β που βραχυκυκλώνονται και του πλαισίου που θεωρείται γειωμένο, κατά τις βραδινές ώρες, για εξάλειψη του φαινομένου PID. Η διάταξη αυτή θα ενεργοποιείται εξ αποστάσεως.
Τέλος, στα πλαίσια του έργου αυτού, προτείνεται η χρήση ΑΔΑ στη νέα τοπολογία Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που χρησιμοποιούν Φ/Β πλαίσια με μικρο-αντιστροφέα, για αποκεντρωμένο έλεγχο και αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Συμπερασματικά, στο έργο αυτό θα σχεδιαστεί ένα ευέλικτο ΑΔΑ με τους κατάλληλους αισθητήρες, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις εφαρμογές των μελλοντικών ΦΠ. Επιπλέον, η μελέτη της συμπεριφοράς ΦΒ πλαισίων με μικρο-αντιστροφέα και χρήση ΑΔΑ, θα προσφέρει δυνατότητα αξιολόγησης της πρακτικής αυτής, σε σύγκριση με την ισχύουσα πρακτική σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών Πλαισίων με κεντρικό αντιστροφέα.

 

 logo kainotomw