Πουλόπουλος Παναγιώτης

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, χαρακτηρισμό και μελέτη μαγνητικών δομών. Πιο συγκεκριμένα:

 • τα πολυστρωματικά μαγνητικά υμένια, όπως π.χ. Co/Pt, Ni/Pt, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφορίας σε σκληρούς δίσκους υπολογιστών, ή υμένια τύπου Ag/Co τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την κατασκευή αισθητήρα μαγνητικών πεδίων δύο διαστάσεων,
 • η ανάπτυξη θαλάμων υψηλού και υπερυψηλού κενού και η παρασκευή λεπτών υμενίων κάθε είδους καθώς και ο χαρακτηρισμός της δομής με πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ,
 • η ανάπτυξη υπέρλεπτων υμενίων και η μελέτη τους με πειραματικές τεχνικές όπως το ΜΟΚΕ (καταγραφή βρόχων υστέρησης με το μαγνητο-οπτικό φαινόμενο Kerr) και η μικροσκοπία σάρωσης ακίδας (STM),
 • τα πειράματα με χρήση ακτινοβολίας σύγχροτρον στους δακτυλίους BESSY (Berlin) και ESRF (Grenoble) καθώς η τεχνική του κυκλικού μαγνητικού διχρωϊσμού ακτίνων Χ (XMCD) δίνει τη δυνατότητα να μετρηθούν οι μαγνητικές ροπές των ατόμων των υμενίων καθώς και τη μοναδική δυνατότητα μελέτης μαγνητισμού εξ επαγωγής σε μη μαγνητικά στοιχεία, και τέλος
 • η ανάπτυξη και μελέτη νανοδομημένων ημιαγωγών πυριτίου καθώς και τύπου II-VI για τη μελέτη κβαντικών φαινομένων περιορισμού και εκπομπή φωτοφωταύγειας.
 • Στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών ανέπτυξε εργαστήριο λεπτών υμενίων με θάλαμο κενού όπου υμένια παρασκευάζονται με τη μέθοδο sputtering με έλεγχο πάχους στο όριο του 0.2 nm. Επίσης, στο εργαστήριο αυτό έχει στηθεί διάταξη ΜΟΚΕ με δυνατότητα καταγραφής βρόχων υστέρησης σε πεδία μέχρι 2 Τ και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια η μέθοδος απεικόνισης μαγνητικών περιοχών MFM (Magnetic Force Microscopy) με διακριτική ικανότητα 20 nm.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • “Magnetism in thin films ,” P. Poulopoulos and K. Baberschke, (Invited Review Article), J. Phys.: Condens. Matter 11, 9495 (1999).
 • “Layer-resolved magnetic moments in Ni/Pt multilayers,” F. Wilhelm, P. Poulopoulos, G. Ceballos, H. Wende, K. Baberschke, P. Srivastava, D. Benea, H. Ebert, M. Angelakeris, N.K. Flevaris, D. Niarchos, A. Rogalev, and N.B. Brookes, Phys. Rev. Lett. 85, 413 (2000).
 • “Phase transitions in coupled two-dimensional ferromagnetic layers,” P. Poulopoulos and K. Baberschke (Invited Review Article in the book “Ground-state and finite Temperature Bandferromagnetism”), Lecture Notes in Physics Springer-Verlag Berlin (2001) LNP580, pp. 283-296.
 • “Metastable magnetic properties of Co/Cu(001) films below the TC-jump,” P. Poulopoulos, P.J. Jensen, A. Ney, J. Lindner, and K. Baberschke, Phys. Rev. B 65, 064431 (2002).
 • “Photoluminescence from silicon nanoparticles prepared from amorphous silicon monoxide by the disproportionation reaction,” V. Kapaklis, C. Politis, P. Poulopoulos, and P. Scweiss, Appl. Phys. Lett. 87, 123114 (2005).
 • “Growth of thin Ag films produced by radio frequency magnetron sputtering”, V. Kapaklis, P. Poulopoulos, V. Karoutsos, Th. Manouras and C. Politis: Thin Solid Films 510, 138 (2006).
 • “Annealing effect on the induced magnetism of Platinum in FePt nanoparticles”, F. Wilhelm, A. Rogalev, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis, S. Mourdikoudis and O. Kalogirou, Modern Physics Letters B18, 1189 (2007).
 • “Magnetic moments of Fe and Y in the FeBY glass forming system”, P. Poulopoulos, S. Baskoutas, L.F Kiss, L. Bujdosó, T. Kemény, F. Wilhelm, A. Rogalev, M. Angelakeris, V. Kapaklis and C. Politis, J. Non Cryst. Solids 354, 587 (2008).
 • “Au and Fe magnetic moments in disordered AuFe alloys”, F. Wilhelm, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, J.-P. Kappler, N. Jaouen, A. Rogalev, A.N. Yaresko and C. Politis, Phys. Rev. B77, 224414 (2008).
 • (Invited Review) “Magnetic force microscopy on nanocrystalline Co films”, V. Karoutsos, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, S.D. Pappas, D. Trachylis and C. Politis, J. Nanosci. Nanotechnol. 10, 6120 (2010).
 • “Positive surface and perpendicular magnetic anisotropy in natural nanomorphous Ni/NiO multilayers”, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, P.E. Jönsson, E. Th. Papaioannou, A. Delimitis, S.D. Pappas, D. Trachylis, and C. Politis, Appl. Phys. Lett. 96, 202503 (2010).
 • “Synthesis and characterization of ZnO/NiO p-n heterojunctions: ZnO nanorods grown on NiO thin film by thermal evaporation”, A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V. Dracopoulos, P. Poulopoulos and S.N. Yannopoulos, Photonics and Nanostructures 9, 132 (2011).
 • “Violation of hund's third rule in structurally disordered ferromagnets”, V. Kapaklis, P.T. Korelis, B. Hjörvarsson, A. Vlachos, I. Galanakis, P. Poulopoulos, K. Ozdogan, M. Angelakeris, F. Wilhelm and A. Rogalev, Phys. Rev. B 84, 024411 (2011).
 • “Intense quantum confinement effects in Cu2O thin films”, P. Poulopoulos, S. Baskoutas, S.D. Pappas, C.S. Garoufalis, S.A. Droulias, A. Zamani and V. Kapaklis, J. Phys. Chem. C 115, 14839 (2011).
 • “Band-gap tuning at the strong quantum confinement regime in magnetic semiconductor EuS thin films”, P. Poulopoulos, B. Lewitz, A. Straub, S. D. Pappas, S. Droulias, S. Baskoutas and P. Fumagalli, Appl. Phys. Lett. 100, 211910 (2012).
 • (Invited) “Proximity effects and Curie temperature enhancement in Co/EuS and Fe/EuS multilayers”, B. Lewitz, A. Straub, V. Kapaklis, P. Poulopoulos, A. Delimitis, S. D. Pappas and P. Fumagalli, SPIN 2, 1250016 (2012).
 • “Self-assembled Gold nanoparticles on heated Corning glass by dc magnetron sputtering: size-dependent surface plasmon resonance tuning”, S. Grammatikopoulos, S. D. Pappas, V. Dracopoulos, P. Poulopoulos, P. Fumagalli, M. J. Velgakis and C. Politis, J. Nanopart. Res. 15: 1446 (2013).
 • “Direct evidence for significant spin-polarization of EuS in Co/EuS multilayers at room temperature”, S. D. Pappas, P. Poulopoulos, B. Lewitz, A. Straub, A. Goschew, V. Kapaklis, F. Wilhelm, A. Rogalev and P. Fumagalli, Nature Scientific Reports 3: 1333 (2013).
 • “Observation of Irregular Labyrinthine Magnetic Domains with Dendritic Edges in a Co-Rich CoCu Alloyed Film”, S.D. Pappas, P. Poulopoulos, V. Karoutsos, P. Fumagallii, M.J. Velgakis and C. Politis, J. Surf. Interf. Mater. (in press).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996388

poulop (AT) upatras {DOT} gr