Φωτεινός Δημήτριος

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται:

στη μοριακή αυτοδόμηση και στην αυτοοργάνωση, είτε μορίων είτε υπερμοριακών σωματιδίων, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση θεμελιακών βιολογικών φαινομένων αλλά και των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων ενός ευρέως φάσματος μοριακών, οργανικών και υβριδικών υλικών. Η έρευνά του αφορά την σύνδεση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών, καθώς και συναφών διατάξεων, με τη δομή των μορίων τους. Η κατανόηση αυτής της σύνδεσης δίνει τη δυνατότητα συστηματικής βελτιστοποίησης των υλικών αλλά και σχεδιασμού προηγμένων υλικών και διατάξεων με καινοτομικές λειτουργίες. Τα βασικά εργαλεία της έρευνάς αυτής είναι (1) υπολογιστικές μέθοδοι της στατιστικής μηχανικής και της πεδιακής θεωρίας, (2) μοριακές προσομοιώσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και (3) πειραματικές μέθοδοι, όπως σκέδαση ακτινών Χ (XRD), διηλεκτρική φασματοσκοπία και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), οι οποίες δίνουν πληροφορίες για τη μικροσκοπική δομή των υλικών. Ειδικότερα θέματα, τα οποία ερευνώνται στα πλαίσια τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων, είναι: (i) Η δημιουργία και μελέτη διαξονικών νηματικών υγρών κρυστάλλων για την κατασκευή νέας γενιάς έγχρωμων οθονών, (ii) Η χρησιμοποίηση δενδριμερικών υγρών κρυστάλλων σε βιο-ιατρικές εφαρμογές και σε διατάξεις μοριακής ηλεκτρονικής, και (iii) Η κατασκευή και μελέτη μετα-υλικών με τη χρήση νανο-σωματιδίων και υγροκρυσταλλικών υλικών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • “NMR in spinning samples of biaxial liquid crystals,” P.J. Collings, D.J. Photinos, P.J. Bos, P. Ukleja, and J.W. Doane, Phys. Rev. Lett. 42, 996 (1979).
  • “Alkyl chains in a nematic field. 1. A treatment of conformer shape,” D.J. Photinos, E.T. Samulski, and H. Toriumi, J. Phys. Chem. 94, 4688 (1990).
  • “On the origins of spontaneous polarization in tilted smectic liquid crystals,” D.J. Photinos and E.T. Samulski, Science 270, 783 (1995).
  • “Thermotropic Biaxial Liquid Crystals: Spontaneous or Field Stabilized?,” A. G. Vanakaras and D. J. Photinos, J. Chem. Phys. 128, 154512 (2008).
  • “Symmetries and Alignment of Biaxial Nematic Liquid Crystals,” P.K. Karahaliou, A.G. Vanakaras and D.J. Photinos, J. Chem. Phys., 131, 124516 (2009).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 969343, 997461

photinos (AT) upatras {DOT} gr