Μπουρόπουλος Νικόλαος

Πιο αναλυτικά τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής θέματα:

 • Υλικά αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων: α) Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων οστικών τσιμέντων και κεραμικών φωσφορικού ασβεστίου. Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιοενεργών υάλων
 • Βιολογική ασβεστοποίηση: Κρυστάλλωση δυσδιαλύτων αλάτων που συνδέονται με φαινόμενα παθολογικής ασβεστοποίησης στο ουροποιητικό σύστημα. Μελέτη του ρόλου του οργανικού υλικού στη δημιουργία της αδαμαντίνης των οδόντων
 • Κρυστάλλωση και διάλυση δυσδιαλύτων αλάτων (π.χ. οξαλικό ασβέστιο, φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο).
 • Νανουλικά με βάση τον άνθρακα: νανοσωλήνες άνθρακα και φουλερένια: α)Σχηματισμός δυσδιάλυτων αλάτων του ασβεστίου σε υποστρώματα νανοσωλήνων άνθρακα. β) Επίδραση βιομορίων στη σταθερότητα και τις ιδιότητες αιωρημάτων νανοσωλήνων άνθρακα και φουλερενίων
 • Μελέτη ιδιοτήτων υδροπηκτωμάτων βιoπολυμερών και χρήση τους ως φορείς ελεγχόμενης μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών.
 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός κβαντικών τελειών και νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου και μαγνητικών νανοσωματιδίων με πιθανές εφαρμογές στη βιοϊατρική.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • “Spontaneous Precipitation of Struvite from Aqueous Solutions,” N. Bouropoulos and P. Koutsoukos, J Crystal Growth 213, 381 (2000).
 • “Calcium Oxalate Crystals in Tomato and Tobacco Plants: Morphology and in Vitro Interactions of Crystal Associated Macromolecules,” N. Bouropoulos, S.Weiner, and L. Addadi, Chemistry-A European Journal 7, 1881 (2001).
 • “Induction of apatite by the cooperative effect of amelogenin and the 32KDa enamelin,” N. Bouropoulos and J. Moradian-Oldak, Journal of Dental Research 83, 284 (2004).
 • “Swelling studies and in vitro release of verapamil from calcium alginate and calcium alginate–chitosan beads,” G. Pasparakis and N. Bouropoulos, International Journal of Pharmaceutics 323, 34 (2006).
 • “ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation,” A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V. Dracopoulos, D. Tassis, and S.N. Yannopoulos, Thin Solid Films 515, 8524–8528 (2007).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996313

nbouro (AT) upatras {DOT} gr