Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Πάτρα, 23/11/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 90541


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν του Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022
(ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)


Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 266/16.11.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 223/28-9-2023 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στα γνωστικά αντικείμενα:
Α. «Εργαστήριο Κυματικής και Θερμικής Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής (με μερική απασχόληση)
Β. «Εργαστήριο Γενικής Χημείας» για τη διδασκαλία του μαθήματος Χημεία ΙΙ (εργαστηριακό Τμήμα) (με μερική απασχόληση)
Γ. «Εργαστήριο Πολυμερικών και Σύνθετων Υλικών» για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών (με μερική απασχόληση)
Δ. «Εργαστήριο Οπτικής και Σύγχρονης Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο ΙV Φυσικής (με μερική απασχόληση)
«Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση, αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με e-mail ή usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επιστημονικές εργασίες [σε τρία (3) αντίτυπα στην περίπτωση υποβολής έντυπης αίτησης].
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στη Γραμματεία του Τμήματος) ότι:
α) δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) στις οποίες ορίζεται:
«9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Α.Ε.Ι.
γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε) υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.»
β) κατέχουν ή δεν κατέχουν (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.


Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, οφείλουν:
1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2. Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες» στη διεύθυνση https://sis.upatras.gr/ κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες». Στη συνέχεια επικοινωνούν με το UPnet για την παράδοση του λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
3. Οι επιλεγέντες, οι οποίοι κατέχουν έκτακτη θέση ή απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή σε ΟΤΑ οφείλουν να προσκομίσουν στο Πανεπιστήμιο βεβαίωση από την Υπηρεσία τους, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τηρήθηκε η υποχρέωση της έγγραφης ενημέρωσης της Υπηρεσίας για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Η βεβαίωση είναι απαραίτητο να προσκομιστεί πριν την υπογραφή της Σύμβασης.
Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (απόφαση κατανομής Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ11/94791/Ζ2/30-8-2023).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 15 Δεκεμβρίου 2023.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον Αχαΐας Τ.Κ.: 26504
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2610-996301, 996305.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.matersci.upatras.gr/index.php/el/
ΕMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Καθηγητής

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της υπ’ αριθμ. 256/25.05.2023 Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, για τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/21.4.2022 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2031/21.04.2022 τ. Β΄), η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε απόφοιτους ΙΕΚ ή Μεταλυκειακών Τάξεων, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Α. Για τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/21.4.2022 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2031/21.04.2022 τ. Β΄), είναι δυνατή η κατάταξη:

 1. Των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. ν.2009/1992):
  1. Τεχνικού Επιμεταλλώσεων (Τομέας Χημικής Βιομηχανίας)
  2. Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών (Τομέας Χημικής Βιομηχανίας)
  3. Τεχνικού Ελέγχου Υλικών (Τομέας Χημικής Βιομηχανίας)
  4. Τεχνικού Κεραμικών Υλικών (Τομέας Χημικής Βιομηχανίας)
  5. Τεχνικού Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (Τομέας Χημικής Βιομηχανίας)

2.    Των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. ν.4186/2013):

 1. Τεχνικού Χημικών Εργαστηρίων & Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
 2. Τεχνικού Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Β.   Ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που μπορούν να καταταχθούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε έτους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α)        Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β)        Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

Εξάμηνο Κατάταξης: Α΄

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2023 βάσει προγράμματος που θα ανακοινωθεί έγκαιρα μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων.

Εκ της Γραμματείας

Με ελληνική σφραγίδα: Απαραβίαστος έλεγχος γνησιότητας υπόσχεται τέλος στις απομιμήσεις

Σύστημα λέιζερ του Πανεπιστημίου Πατρών χαράσσει σε προϊόντα μοναδικές υπογραφές «οπτικού θορύβου»

https://www.in.gr/2022/09/05/b-science/episthmes/elliniki-sfragida-aparaviastos-elegxos-gnisiotitas-yposxetai-telos-stis-apomimiseis/

Βαγγέλης Πρατικάκης,
 

 

Από τις τσάντες «μαϊμού» μέχρι τα πλαστά φάρμακα και ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα προϊόντα απομίμησης έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για πολλές βιομηχανίες -ειδικά όταν η απομίμηση δύσκολα ξεχωρίζει από το γνήσιο με γυμνό μάτι. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών έφτασαν πιο κοντά στη λύση με ένα σύστημα λέιζερ που χαράσσει σε αντικείμενα μικροσκοπικές, μοναδικές ετικέτες γνησιότητας, οι οποίες είναι αδύνατο να αντιγραφούν ακόμα και από τον δημιουργό τους.

Η μέθοδος αξιοποιεί το γεγονός ότι το λέιζερ δημιουργεί κουκκίδες με τυχαίες ατέλειες, οι οποίες δίνουν μια μοναδική υπογραφή οπτικού θορύβου. Η πιθανότητα να επαναλάβει κανείς το σχέδιο, ακόμα κι αν χρησιμοποιήσει τον ίδιο εξοπλισμό, είναι μία στο ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια (10-15), αναφέρουν οι ερευνητές.

Η μελέτη τους δημοσιεύεται στο Scientific Reports, έκδοση του ομίλου Nature.

Η τεχνική αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην τεχνολογία των PUF (Physical Unclonable Functions), η οποία αφορά τη δημιουργία μοναδικών, μη αντιγράψιμων αναγνωριστικών, και χρησιμοποιείται ήδη στη βιομηχανία ημιαγωγών για τον έλεγχο γνησιότητας των τσιπ. Η νέα πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα εύρος υλικών. «Και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να προστεθεί εύκολα στη γραμμή παραγωγής με χαμηλό κόστος» αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης δρ Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών.

To λέιζερ δημιουργεί ένα μικροσκοπικό μοτίβο από κουκκίδες (Α. Anastasiou et al. / Scientific Reports)

Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει τη μοναδική υπογραφή με φορητό σαρωτή λέιζερ. Στη συνέχεια η μέτρηση συγκρίνεται με τις καταχωρίσεις στο αρχείο του κατασκευαστή για την επιβεβαίωση της γνησιότητας.

Tα PUF βασίζονται σε φαινόμενα ή διαδικασίες που δεν μπορούν πρακτικά να επαναληφθούν επειδή επηρεάζονται από απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες. «Φανταστείτε για παράδειγμα ότι φτερνίζεστε: τα σταγονίδια σχηματίζουν ένα σχέδιο που είναι αδύνατον να επαναλάβεις όσο κι αν προσπαθήσεις» αναφέρει ως παράδειγμα ο δρ Αλεξανδρόπουλος. «Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε άλλη μορφή PUF που αναπτύχθηκε για την ταυτοποίηση πυρηνικών όπλων. Το όπλο ψεκαζόταν με ένα μελάνι που περιείχε νανοσωματίδια και άφηνε μόνιμα σταγονίδια, τα οποία γίνονται ορατά με ένα ειδικό φως. Δεν μπορείς να αντιγράψεις την τυχαιότητα μιας τέτοιας διαδικασίας. Είναι στοχαστική».

Ανεπανάληπτα μοτίβα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τυχαιότητα προκύπτει από τον τρόπο που η ακτίνα λέιζερ αλληλεπιδρά με την επιφάνεια του υλικού για να δημιουργήσει ένα μοτίβο από κουκκίδες. «Η επιφάνεια λιώνει και μετά επαναστερεοποιείται και αφήνει ένα σημάδι με μοναδικά χαρακτηριστικά» εξηγεί ο δρ Αλεξανδρόπουλος. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λέιζερ βιομηχανικού τύπου, τα οποία ανάβουν σε παλμούς μερικών νανοδευτερολέπτων, ή δισεκατομμυριοστών του δευτερολέπτου, και αφήνουν ορατές ατέλειες. «Τα περισσότερα εργαστήρια σήμερα χρησιμοποιούν πιο σύγχρονα λέιζερ με παλμούς femptosecond ή picosecond που αφήνουν καθαρές τομές» λέει ο ερευνητής.

Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης δείχνουν ότι κάθε κουκκίδα είναι μοναδική (Α. Anastasiou et al. / Scientific Reports)

Το πρόβλημα με τα PUF αυτού του είδους είναι ότι η τυχαιότητα επηρεάζει όχι μόνο την εγγραφή αλλά και την ανάγνωση, δημιουργώντας πρόβλημα αξιοπιστίας στις μετρήσεις που επιβεβαιώνουν τελικά τη γνησιότητα. «Ακόμα και σε μια φωτοτράπεζα, απολύτως σταθερή και με ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, η μέτρηση δεν είναι ποτέ η ίδια» επισημαίνει ο επικεφαλής της μελέτης.

Το πρόβλημα όμως μπορεί να ξεπεραστεί. Σύμφωνα με τον δρα Κωνσταντίνο Μουστάκα, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, «ο δημιουργός της υπογραφής μετρά 11 διαφορετικές παραμέτρους όπως ο αριθμός και η απόσταση των κουκκίδων, απόκριση σε μη γραμμικά φίλτρα επεξεργασίας εικόνας καθώς και στατιστικές ιδιότητές τους». Οι επόμενες μετρήσεις θα αποκλίνουν σε κάποιες παραμέτρους, όμως η γνησιότητά τους μπορεί να ελεγχθεί χάρη σε αλγόριθμο, ο οποίος έχει ομαδοποιήσει όλες τις μετρήσεις σε έναν χώρο 11 διαστάσεων και αποφασίζει αν η μέτρηση ανήκει σε αυτόν τον χώρο, εξηγούν οι ερευνητές. Ο δρ Μουστάκας επισημαίνει ότι «ο συνδυασμός προηγμένων τεχνικών υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης και νέων τεχνικών στην περιοχή της φωτονικής δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει τη διεπιστημονική βάση για πρωτοποριακές τεχνικές και ερευνητικά αποτελέσματα με άμεση εφαρμογή».

Η τεχνική ελέγχου γνησιότητας προϊόντων έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής σε επιφάνειες πυριτίου και αργύρου και θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα ανακλαστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων υλικών, ενώ βρίσκεται εν εξελίξει η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου για την ασφάλεια φαρμάκων.Επιπλέον, οι ερευνητές σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την ιδέα σε μια άλλη εφαρμογή που απαιτεί μη προβλέψιμες μετρήσεις, τις γεννήτριες τυχαίων αριθμών για κρυπτογραφικές εφαρμογές.

Εκτός από τον δρα Δημήτρη Αλεξανδρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Μουστάκα, τη μελέτη υπογράφουν ακόμα οι Αγγελική Αναστασίου και Αναστάσιος Τσάκας (του Τμήματος Επιστήμης Υλικών) και η Ευαγγελία Ζαχαράκη (του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της υπ’ αρίθμ. 256/25.05.2023 Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών για την διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16.12.2013 τ.Β΄), η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ1/192329/Β3 Υπουργικής Απόφασης του ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ. Β’ και την 92983/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1329/2.7.2015, τ. B’ (όπως συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως) είναι δυνατή η κατάταξη:

Πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α)  Αίτηση του ενδιαφερομένου
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Εξάμηνο Κατάταξης: Α΄

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2022 βάσει προγράμματος που θα ανακοινωθεί έγκαιρα μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων.

 

ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(απόφαση της υπ’ αριθμ. 256/25.05.2023 Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών)

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Συναρτήσεις μιας μεταβλητής: όριο, συνέχεια, αντιστροφές συναρτήσεις. Εκθετικές, λογαριθμικές, υπερβολικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους. Αναδρομή στον διαφορικό λογισμό συναρτήσεων μιας μεταβλητής: τεχνικές παραγώγισης, εφαρμογές παραγώγων, διαφορικά. Θεώρημα πεπλεγμένης και αντίστροφης συνάρτησης.
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Όρια και συνέχεια, μερικές παράγωγοι και διαφορικά.
Αναδρομή στον ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων μιας μεταβλητής: τεχνικές ολοκλήρωσης, εφαρμογές ολοκλήρωσης.
Γενικευμένα ολοκληρώματα.
Απλές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης (Διαχωρίσιμες Εξισώσεις).
Σειρές αριθμών και συναρτήσεων-Κριτήρια σύγκλισης. Απόλυτη και ομοιόμορφη σύγκλιση.
Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών.
Σειρές Taylor, δυναμοσειρές.
Μιγαδικοί αριθμοί
Άλγεβρα διανυσμάτων. Συστήματα συντεταγμένων. Εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυσμάτων. Εξίσωση ευθείας και επιπέδου. Κωνικές τομές.
Μέθοδος Crammer για επίλυση γραμμικών συστημάτων.
Διανυσματικές συναρτήσεις και εξίσωση καμπύλης. Εξίσωση επιφάνειας. Επιφάνειες εκ περιστροφής. Καμπυλότητα και στρέψη καμπύλης. Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία.

2. ΦΥΣΙΚΗ
Διανύσματα. Κίνηση σε μία διάσταση: μέση ταχύτητα, Στιγμιαία ταχύτητα, Επιτάχυνση, Ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Ελεύθερη πτώση. Εξαγωγή των εξισώσεων κίνησης με τη χρήση απειροστικού λογισμού. Κίνηση σε δύο διαστάσεις: τα διανύσματα μετατόπισης, ταχύτητας και επιτάχυνσης. Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση σε δύο διαστάσεις, ομαλή κυκλική κίνηση, εφαπτομενική και ακτινική επιτάχυνση στην καμπυλόγραμμη κίνηση, σχετική ταχύτητα και επιτάχυνση. Οι νόμοι της κίνησης: η έννοια της δύναμης, ο πρώτος νόμος του Newton και αδρανειακά συστήματα αναφοράς, αδρανειακή μάζα, ο δεύτερος νόμος του Newton, βάρος, ο τρίτος νόμος του Newton, εφαρμογές των νόμων του Newton, δυνάμεις τριβής. Κυκλική κίνηση: εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Newton στην ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση με την παρουσία δυνάμεων που αντιστέκονται στην κίνηση.
Έργο και ενέργεια: έργο σταθερής δύναμης, έργο μη σταθερής δύναμης σε μία διάσταση, έργο και κινητική ενέργεια, ισχύς. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας: διατηρητικές και μη διατηρητικές δυνάμεις, Δυναμική ενέργεια, διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, μη διατηρητικές δυνάμεις και το θεώρημα έργου-ενέργειας,
Δυναμική ενέργεια σε ελατήριο, σχέση μεταξύ διατηρητικών δυνάμεων και δυναμικής ενέργειας, διαγράμματα ενέργειας και σταθερότητα της ισορροπίας, διατήρηση ολικής ενέργειας. Γραμμική ορμή και κρούσεις: γραμμική ορμή και ώθηση, διατήρηση της γραμμικής ορμής για συστήματα δύο σωμάτων, κρούσεις, κρούσεις σε μία διάσταση και δύο διαστάσεις, κέντρο μάζας, κίνηση ενός συστήματος σωμάτων.
Περιστροφή ενός στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα: γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση, περιστροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση, σχέση ανάμεσα με γωνιακές και γραμμικές ποσότητες, κινητική ενέργεια περιστροφής, υπολογισμός ροπών αδράνειας, ροπή, σχέση ανάμεσα στη ροπή και στη γωνιακή επιτάχυνση, έργο και ενέργεια στη περιστροφική κίνηση. Κύλιση, στροφορμή και ροπή: Κύλιση ενός στερεού σώματος, διανυσματικό γινόμενο και η ροπή, περιστροφή ενός στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα, διατήρηση της στροφορμής. Στατική ισορροπία και ελαστικότητα: οι συνθήκες ισορροπίας ενός στερεού αντικειμένου, το κέντρο βάρους, παραδείγματα στερεών που βρίσκονται σε ισορροπία, ελαστικές ιδιότητες στερεών.
Επιφανειακή τάση και τριχοειδικά φαινόμενα. Μηχανική ρευστών: καταστάσεις της ύλης, μεταβολή της πίεσης συναρτήσει του βάθους, άνωση και η αρχή του Αρχιμήδη, ρευματικές γραμμές και η εξίσωση συνέχειας, Εξίσωση του Bernoulli, ιξώδες.

3. ΧΗΜΕΙΑ
Άτομα, μόρια και ιόντα: Ατομική δομή και ηλεκτρονική. Κβαντική θεώρηση του ατόμου, κβαντικοί αριθμοί και ατομικά τροχιακά. Περιοδικός πίνακας και περιοδικές ιδιότητες. Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός και μοριακή γεωμετρία. Διαλύματα, oξέα βάσεις, pH άλατα αντιδράσεις, στοιχειομετρία. Χημική ισορροπία-αρχή του Le Chatelier. Χημική κινητική. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Καταστάσεις της ύλης, Χημεία στοιχείων κυριότερων ομάδων, μεταβατικά στοιχεία και ενώσεις σύνταξης.

Σύμφωνα με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ'αριθμ 232/17.12.2022 τεύχος Α, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών εντάχθηκαν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Περιβάλλοντος και ως εκ τούτου μπορούν να συμμετάσχουν σε ανάλογες προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε με συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου Αποφοίτων (Σ.Ε.Υ.Κ.) των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των δύο Τμημάτων.

 

Επίσης τονίζεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ενταχθούν στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα στους γενικούς κλάδους, που δέχονται αποφοίτους όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων (π.χ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, κλπ), και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις σχετικές προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Προσοντολόγιο δεν έχει σχέση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (οι καθηγητές στα Γυμνάσια-Λύκεια ανάλογα με την ειδικότητα τους εντάσσονται σε ΠΕ που σημαίνει Περιοχή Ειδίκευσης).