Εργαστήριο ΙΙΙ Φυσικής

Νόμος του Ohm – Προσδιορισμός της ειδικής αντίστασης μετάλλων.
Γέφυρα Wheatstone.
Μελέτη κυκλώματος RC.
Μελέτη κυκλώματος RL και αρχή λειτουργίας παλμογράφου.
Μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών.
Νόμος των Biot-Savart, μέτρηση της έντασης μαγνητικού πεδίου κυκλικού πηνίου.
Μελέτη ηλεκτροστατικών πεδίων –Ισοδυναμικές Επιφάνειες.