Φυσικοχημεία ΙΙ

Ηλεκτροχημεία  σε  ισορροπία. Θερμοδυναμικές  ιδιότητες  ιόντων  σε  διαλύματα.  Ιοντικές  ενεργότητες.  Ηλεκτροχημικά  στοιχεία.  Ημιαντιδράσεις  και  ηλεκτρόδια.  Σταθερά δυναμικά οξείδωσης. Η ηλεκτροχημική σειρά. Μέτρηση του pH και του pK.  Δυναμική  ηλεκτροχημεία.  Διαδικασίες  σε  ηλεκτρόδια.  Ηλεκτρική  διπλοστιβάδα. Ταχύτητα μεταφοράς φορτίου. Μεταφορά ηλεκτρονίου. Ηλεκτροχημικές διαδικασίες. Διεργασίες σε στερεές  επιφάνειες. Ανάπτυξη και δομή των  επιφανειών. Ρόφηση σε επιφάνειες. Φυσιρόφηση και χημιρόφηση. Καταλυτική δράση σε επιφάνειες. Ρόφηση και  κατάλυση.  Διάβρωση  και  υποβάθμιση  των  υλικών.  Ηλεκτροχημεία  της διάβρωσης.  Ταχύτητα  διάβρωσης. Μορφές  διάβρωσης.  Πρόληψη  διάβρωσης.  Μακρομόρια  και  μοριακά  συσσωματώματα.  Κολλοειδή.  Μέγεθος  και  σχήμα. Προσθετικές ιδιότητες. Διαμόρφωση και μοριακή γεωμετρία. Δομές ανώτερης τάξης.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσικοχημεία Ι, Χημεία ΙΙ