Φυσική Ι

Διανύσματα.  Κίνηση  σε  μία  διάσταση:  μέση  ταχύτητα,  Στιγμιαία  ταχύτητα, Επιτάχυνση,  Ομαλά  επιταχυνόμενη  κίνηση.  Ελεύθερη  πτώση.  Εξαγωγή  των εξισώσεων κίνησης με τη χρήση απειροστικού λογισμού. Κίνηση σε δύο διαστάσεις: τα  διανύσματα  μετατόπισης,  ταχύτητας  και  επιτάχυνσης.  Κίνηση  με  σταθερή επιτάχυνση  σε  δύο  διαστάσεις,  ομαλή  κυκλική  κίνηση,  εφαπτομενική  και  ακτινική επιτάχυνση  στην  καμπυλόγραμμη  κίνηση,  σχετική  ταχύτητα  και  επιτάχυνση.  Οι νόμοι  της  κίνησης:  η  έννοια  της  δύναμης,  ο  πρώτος  νόμος  του Newton  και αδρανειακά συστήματα αναφοράς, αδρανειακή μάζα, ο δεύτερος νόμος του Newton, βάρος,  ο  τρίτος  νόμος  του Newton,  εφαρμογές  των  νόμων  του Newton,  δυνάμεις τριβής.  Κυκλική  κίνηση:  εφαρμογή  του  δεύτερου  νόμου  του Newton  στην  ομαλή κυκλική κίνηση, κίνηση με την παρουσία δυνάμεων που αντιστέκονται στην κίνηση.
Έργο  και  ενέργεια:  έργο  σταθερής  δύναμης,  έργο  μη  σταθερής  δύναμης  σε  μία διάσταση,  έργο  και  κινητική  ενέργεια,  ισχύς. Δυναμική  ενέργεια  και διατήρηση  της ενέργειας: διατηρητικές και μη διατηρητικές δυνάμεις, Δυναμική ενέργεια, διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, μη διατηρητικές δυνάμεις και το θεώρημα έργου-ενέργειας,
Δυναμική  ενέργεια  σε  ελατήριο,  σχέση  μεταξύ  διατηρητικών  δυνάμεων  και δυναμικής  ενέργειας,  διαγράμματα  ενέργειας  και  σταθερότητα  της  ισορροπίας, διατήρηση ολικής ενέργειας. Γραμμική  ορμή  και  κρούσεις:  γραμμική  ορμή  και  ώθηση,  διατήρηση  της γραμμικής ορμής για συστήματα δύο σωμάτων, κρούσεις, κρούσεις σε μία διάσταση και δύο διαστάσεις, κέντρο μάζας, κίνηση ενός συστήματος σωμάτων.

Περιστροφή ενός  στερεού  σώματος  γύρω  από  σταθερό  άξονα:  γωνιακή  ταχύτητα  και  γωνιακή επιτάχυνση, περιστροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση, σχέση ανάμεσα με γωνιακές και γραμμικές ποσότητες, κινητική ενέργεια περιστροφής, υπολογισμός ροπών  αδράνειας,  ροπή,  σχέση  ανάμεσα  στη  ροπή  και  στη  γωνιακή  επιτάχυνση, έργο και  ενέργεια στη περιστροφική κίνηση. Κύλιση, στροφορμή και ροπή: Κύλιση ενός  στερεού  σώματος,  διανυσματικό  γινόμενο  και  η  ροπή,  περιστροφή  ενός στερεού  σώματος  γύρω  από σταθερό  άξονα,  διατήρηση  της  στροφορμής.  Στατική ισορροπία και ελαστικότητα: οι συνθήκες ισορροπίας ενός στερεού αντικειμένου, το κέντρο  βάρους,  παραδείγματα  στερεών  που  βρίσκονται  σε  ισορροπία,  ελαστικές ιδιότητες  στερεών.

Επιφανειακή  τάση  και  τριχοειδικά  φαινόμενα.  Μηχανική ρευστών:  καταστάσεις  της  ύλης,  μεταβολή  της  πίεσης  συναρτήσει  του  βάθους, άνωση  και   η  αρχή  του  Αρχιμήδη,  ρευματικές  γραμμές  και  η  εξίσωση  συνέχειας, Εξίσωση του Bernoulli, ιξώδες.