Επιστήμη των Υλικών VΙ

Οπτικές Ιδιότητες. Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών. Νανοτεχνολογία Οπτικές ιδιότητες μετάλλων και μονωτών. Μιγαδικός δείκτης διάθλασης. Γραμμικές  οπτικές ιδιότητες. Ανάκλαση και απορρόφηση. Εξισώσεις Fresnel. Χαρακτηριστικές  γωνίες. Συντονιστικές διαδικασίες και μοντέλα Drude και Lorentz. Διαδικασίες  εφησυχασμού και οπτική απόκριση. Οπτικές ιδιότητες ημιαγωγών. Συντονισμός  πλασμονίου. Περιοχές και διαδικασίες απορρόφησης στο υπεριώδες, ορατό και  υπέρυθρο. Εκπομπή φωτός σε στερεά. Φθορισμός, φωσφορισμός, φωτο-φωταύγεια,  ηλεκρο-φωταύγεια, ηλεκτρική και οπτική άντληση.  Οπτική κρυστάλλων. Εξισώσεις διασποράς δείκτη διάθλασης. Διηλεκτρικός  τανυστής. Μονοαξονικοί και διαξονικοί κρύσταλλοι. Θερμο-οπτικό και φωτο-ελαστικό  φαινόμενο. Μη-γραμμική επιδεκτικότητα και διαδικασίες ανώτερης τάξης. Ηλεκτρο- οπτικό φαινόμενο. Ακουστο-οπτικό και μαγνητο-οπτικό φαινόμενο. Φωτοχρωμισμός.  Φωτοδιαθλαστικότητα.  Διηλεκτρικά οπτικά υλικά. Πηγές φωτός και Τεχνολογία Laser. LED και Laser  ημιαγωγών. Θερμικοί ανιχνευτές φωτός. Συστήματα περίθλασης και κυματοδήγησης φωτός.  Συμβολομετρικά και Περιθλαστικά οπτικά συστήματα. Υλικά με περιοδική  διηλεκτρική συνάρτηση. Φωτονικά χάσματα μίας διάστασης-υπολογισμός της σχέσης  διασποράς.  Ηλεκτρονικές ιδιότητες πολυμερικών υλικών. Αγωγιμότητα, φωτοαγωγιμότητα.  Σιδηροηλεκτρικά πολυμερή. Οπτικές ιδιότητες των πολυμερών. Υγροκρυσταλλικά  υλικά. Εφαρμογές. Σχηματισμός κρυστάλλων. Τεχνικές ανάπτυξης και επεξεργασίας κρυστάλλων  όγκου και λεπτών υμενίων. Επιταξιακές μέθοδοι. Czochralski, επιταξία υγρής φάσης  (LPE), χημική εναπόθεση ατμών (CVD, MOCVD), φυσική εναπόθεση ατμών (PVD),  επιταξία μοριακής δέσμης (MBE), τεχνικές ιοντοβολής και λέιζερ. Λιθογραφία και  μικρολιθογραφία.  Νανοφασικά υλικά. Ημιαγώγιμα νανοφασικά υλικά, λεπτά υμένια, κβαντικά  πηγάδια, κβαντικά νήματα και κβαντικές τελείες. Μεταλλικά άμορφα και νανοφασικά  υλικά, δομή και ιδιότητες. Φουλερένια, δομή και ιδιότητες. Νανοτεχνολογία και εφαρμογές.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Επιστήμη των Υλικών V, Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Κβαντικής Χημείας, Στατιστική Μηχανική