Εργαστήριο V Επιστήμης των Υλικών

Υπολογισμός της δομής των ενεργειακών ζωνών σύμφωνα με το μονοδιάστατο πρότυπο των Kronig-Penney.
Το Φαινόμενο Hall στους Ημιαγωγούς.
Μέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας γερμανίου σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας και προσδιορισμός του ενεργειακού χάσματος.
Εφαρμογές των ημιαγωγών.
Μελέτη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των υλικών υπό την επίδραση ac πεδίου, συναρτήσει της θερμοκρασίας.
Μαγνητικές μετρήσεις υστέρησης σε σιδηρομαγνητικά υλικά.
Μελέτη της υπεραγώγιμης συμπεριφοράς κεραμικού υπεραγωγού υψηλής θερμοκρασίας μετάβασης.