Εργαστήριο IV Επιστήμης των Υλικών

Μελέτη της μικροδομής οδόντων και οστών με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
Χαρακτηρισμός παθολογικών εναποθέσεων ουρητηριτικών βιοϋλικών με φασματοσκοπικές μεθόδους ανάλυσης
Παρασκευή και χαρακτηρισμός αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου με ενδιαφέρον στα βιοϋλικά
Παρασκευή βιοενεργών υάλων SiO2-CaO με τη μέθοδο sol-gel
Παρασκευή βιοδιασπώμενων νανοσωματιδίων πολυλακτικού οξέος
Παρασκευή και ιδιότητες υδροπηκτωμάτων
Προσρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνειες