Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών

Μορφολογία πολυμερών: μικροσκοπική παρατήρηση.
Μηχανικές δοκιμές: θλίψη πολυμερών.
Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών.
Σύνθεση πολυμερών με ελεύθερες ρίζες και με πολυμερισμό συμπύκνωσης.
Ιξωδοελαστικότητα-Εφελκυσμός πολυμερών.
Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και διαλυτών στη μηχανική συμπεριφορά των πολυμερών.
Κρυστάλλωση πολυμερών.
Χαρακτηρισμός πολυμερών με τη μέθοδο της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC).
Δυναμική μηχανική ανάλυση πολυμερών (DMA).
Διάβρωση.