Εργαστήριο Ι Επιστήμης των Υλικών

Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης.
Μορφολογία κρυστάλλων – συμμετρία.
Σύνθεση υλικών: Παρασκευή και χαρακτηρισμός μονοκρυστάλλων.
Χρήση οπτικού μικροσκοπίου για μεγέθυνση εικόνας.
Προπαρασκευή μεταλλικών δειγμάτων για μεταλλογραφική παρατήρηση.
Περίθλαση ακτίνων –Χ.
Μέτρηση σκληρότητας υλικών.
Μηχανικές δοκιμές υλικών: Εφελκυσμός μετάλλων.