Πληροφορική ΙΙ

Εισαγωγικές έννοιες : αριθμοί στον υπολογιστή, πράξεις και διάδοση σφαλμάτων.

Λύση μη-γραμμικών εξισώσεων και συστημάτων: μέθοδος διχοτόμησης, μέθοδος Newton-Raphson, μέθοδος της τέμνουσας.

Παρεμβολή και παρεκβολή: γραμμική και πολυωνυμικές παρεμβολές, παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Newton, Splines, ελάχιστα τετράγωνα.

Ολοκλήρωση: μέθοδος Τραπεζίου, σύνθετος κανόνας Τραπεζίου, απλός και σύνθετος κανόνας Simpson 1/3, ολοκλήρωση κατά Romberg, κανόνας Gauss.

Επίλυση γραμμικών συστημάτων: μέθοδοι απαλοιφής, απαλοιφή Gauss, υπολογισμός ορίζουσας, μέθοδος Gauss-Jordan.

Παραγώγιση: μέθοδοι βασισμένοι σε αναπτύγματα Taylor, μέθοδος Richardson, πιο σύνθετες μέθοδοι.

Λύση διαφορικών εξισώσεων: μέθοδος Euler, μέθοδοι Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης, επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ανώτερης τάξης.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

  1. Λύση μη-γραμμικών εξισώσεων και συστημάτων
  2. Παρεμβολή, παρεκβολή και ολοκλήρωση
  3. Επίλυση γραμμικών συστημάτων
  4. Παραγώγιση και λύση διαφορικών εξισώσεων

 

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Πληροφορική Ι