Χημεία ΙΙΙ

Ταξινόμηση  των  αναλυτικών  μεθόδων,  τύποι  ενόργανων  μεθόδων,  αναλυτικά όργανα, επιλογή της αναλυτικής μεθόδου, η βαθμονόμηση στις ενόργανες μεθόδους. Σήματα και θόρυβος. Εισαγωγή στις φασματοσκοπικές τεχνικές. Ποσοτική θεώρηση των  φασματοχημικών  μετρήσεων.  Τμήματα  οργάνων.  Εισαγωγή  στην  οπτική ατομική  φασματομετρία.  Φασματομετρία  ατομικής  απορρόφησης  και  ατομικού φθορισμού. Φασματομετρία ατομικής εκπομπής. Ατομική φασματομετρία ακτίνων Χ. Θεμελιώδεις αρχές. Τμήματα των οργάνων. Μέθοδοι φθορισμού ακτίνων Χ. Μέθοδοι απορρόφησης  ακτίνων  Χ.  Μέθοδοι  περίθλασης  ακτίνων  Χ.  Εισαγωγή  στη φασματομετρία μοριακής απορρόφησης στο υπεριώδες /ορατό (UV/Vis). Εφαρμογές της  μοριακής  φασματομετρίας  απορρόφησης  ορατού/υπεριώδους.  Φασματομετρία μοριακής  φωταύγειας.  Θεωρία  του  φθορισμού  και  του  φωσφορισμού. Εισαγωγή  στη φασματομετρία  υπερύθρου.  Εφαρμογές  της  φασματομετρίας υπερύθρου.  Φασματοσκοπία Raman.  Εφαρμογές  της  Φασματοσκοπίας Raman. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Χαρακτηρισμός επιφανειών με φασματοσκοπία  και  μικροσκοπία.  Χρωματογραφικές  μέθοδοι  ανάλυσης-Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης. Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης.

Εργαστηριακές ασκήσεις επίδειξης:
Χαρακτηρισμός υλικών με χρήση της φασματοφωτομετρίας υπεριώδους - ορατού.
Εφαρμογές της φασματοσκοπίας υπερύθρου στο χαρακτηρισμό υλικών.
Διαχωρισμός μειγμάτων με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC).
Φασματοσκοπία μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού (NMR).
Μέτρηση pH, εφαρμογές- Ρυθμιστικά διαλύματα
Ποτενσιομετρικές μέθοδοι ανάλυσης
Ανάλυση υλικών με φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης.


Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Χημεία ΙΙ, Φυσική ΙV