Εργαστήριο Βιολογίας

Φωτονική μικροσκοπία Ι: εκμάθηση και προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων
Φωτονική μικροσκοπία ΙΙ: παρατήρηση χαρακτηριστικών του κυττάρου
Μίτωση
Τύποι αιμοσφαιρίων
Προσδιορισμός κυτταρικού αριθμού και βιωσιμότητας
Ιστολογία
Ιστοχημική ανίχνευση υδατανθράκων
Απομόνωση DNA γονιδιώματος