ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα Τμήματα:

α) Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

β)  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Πατρών

και το:

γ) Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος»  (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.)

προσφέρουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ».

(ΦΕΚ 2135/11.6.2018 τ. Β’)

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα. Η διάρκεια των σπουδών είναι 1½ έτη.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (23/07/2018).

Διαβάστε περισσότερα: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2018-19: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 92 θέσεων

  • Γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακά Υλικά-Κατεύθυνση πειραματική»
  • Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ (Επίκουρος Καθηγητής): APP5828
  • Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Σχολή: Θετικών Επιστημών
  • Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 1/7/2018

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεως Ειδικών Επιστημόνων το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τελική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες-δικαιολογητικά που βρίσκονται στην διεύθυνση

https://sse.army.gr/el/news/prokiryxi-eidikon-epistimonon-sse-etoys-2018-2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Π.Μ.Σ.) στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη των Υλικών». (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β'.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.
Το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με εξειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις:
α) «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
β) «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β’) και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).
Η διάρκεια των σπουδών είναι 1,5 έτος.

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση πρόθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές