Διπλωματικές Εργασίες

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι μια εκτεταμένη εργασία που εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν:

(α) τη δυνατότητα εγγραφής σε ειδικά μαθήματα επιλογής Επιστήμης των Υλικών στα αντίστοιχα εξάμηνα (7ο και 8ο) και
(β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της ΔΕ και ορίζονται από τον επιβλέποντα.

 

Δείτε τα προσφερόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Η δήλωση του μαθήματος Διπλωματικής Εργασίας Ι ή ΙΙ απαιτεί και την κατάθεση των απαραίτητων αιτήσεων/εγγράφων στην Γραμματεία του Τμήματος, τα οποία μπορείτε να βρείτε στις Έντυπες Αιτήσεις Γραμματείας

 

 
Το παραδοτέο κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας Ι είναι μια σύνοψη (έως 5.000 λέξεις) της βιβλιογραφικής έρευνας όπου πρέπει γίνεται σαφής τοποθέτηση του θέματος που ο φοιτητής καλείται να μελετήσει και κατατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε μορφή PDF σε οπτικό δίσκο), στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Διπλωματική Εργασία Ι βαθμολογείται από τον επιβλέποντα της εργασίας.

Όσοι φοιτητές επιτύχουν στη Διπλωματική Εργασία Ι μπορούν να συνεχίσουν στη Διπλωματική Εργασία ΙΙ που αποτελεί το ερευνητικό μέρος της ΔΕ. Το κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ θα είναι το ολοκληρωμένο κείμενο της ΔΕ (θα περιέχει και σύνοψη της βιβλιογραφίας) και θα κατατίθεται τόσο στη Γραμματεία ενόψει της εξέτασης της, όσο και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος μετά την επιτυχή εξέταση της.

Για την δομή του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.

Στην περίπτωση που η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ γίνει με εξεταστική επιτροπή τότε το τελικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει όλες τις διορθώσεις που γίνονται από την εξεταστική επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στο εσώφυλλο του τελικού κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ, που θα κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος, και η εξεταστική επιτροπή.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προχωρήσει στη Διπλωματική Εργασία ΙΙ, η Διπλωματική Εργασία Ι θα βαθμολογείται από τον επιβλέποντα της εργασίας. Για να μπορεί να επιλέξει τη Διπλωματική Εργασία ΙΙ πρέπει να υπάρξει προβιβάσιμος βαθμός στη Διπλωματική Εργασία Ι.

Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ καθορίζεται στη αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η βαθμολογία Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή άλλων προγραμμάτων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ακολουθούν τα έγγραφα που χρειάζετε να προσκομίσετε στην Γραμματεία

 • Για την κατάθεση της Διπλωματικής εργασίας Ι:

Αίτηση προς την Γραμματεία και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας Ι

 • Για την κατάθεση της Διπλωματικής εργασίας ΙΙ:

Αίτηση προς την Γραμματεία και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας ΙΙ


 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η διπλωματική εργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, περιεκτικότητα και σαφήνεια. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω προτείνεται το κείμενο της διπλωματικής εργασίας Ι να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
 2. Εξώφυλλο: Πρέπει να περιέχει στο άνω μέρος της σελίδας τη φράση «Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών» και στη συνέχεια τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και του επιβλέποντα, και το χρόνο κατάθεσης (μήνας και έτος) της εργασίας.
 3. Εσώφυλλο, με τις ίδιες πληροφορίες, αλλά όχι απαραίτητα με την ίδια διάταξη.
 4. Σελίδα αφιέρωσης/αφιερώσεων (Προαιρετική).
 5. Σελίδα ευχαριστιών (Προαιρετική).
 6. Περίληψη της εργασίας (Μέχρι 500 λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 7. Περιεχόμενα (Τίτλοι κεφαλαίων, παραγράφων και υποπαραγράφων με τις αντίστοιχες σελίδες).
 8. Κατάλογος μαθηματικών συμβόλων που θα εμφανιστούν στην εργασία (Προαιρετικός).
 9. Ακολουθούν τα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας.
 10. Βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας.
 11. Παραρτήματα (εάν υπάρχουν).
 12. Αρίθμηση εξισώσεων: Όλες οι εξισώσεις θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. (6.1) , (6.2), κλπ που αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη με σειρά εμφάνισης εξίσωση του έκτου κεφαλαίου.
 13. Σχήματα: Όλα τα σχήματα θα πρέπει να αριθμούνται. Προτείνεται αρίθμηση ανά κεφάλαιο. Π.χ. Σχήμα 6.1 , Σχήμα 6.2, κλπ που αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο με σειρά εμφάνισης σχήμα του έκτου κεφαλαίου. Κάτω από κάθε σχήμα θα αναγράφεται ολογράφως η λέξη Σχήμα ακολουθούμενη από τον αντίστοιχο αριθμό του Σχήματος, και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του σχήματος (λεζάντα). Μετά τη λεζάντα θα ακολουθεί υποχρεωτικά κενή γραμμή πριν το κείμενο της εργασίας. Τονίζεται ότι όλα τα σχήματα που έχουν ανατυπωθεί από εργασίες (άρθρα, βιβλία, διδακτορικά, κλπ) άλλων επιστημόνων θα πρέπει να περιέχουν στη λεζάντα του σχήματος ρητή αναφορά στην εργασία από την οποία προέρχονται.
 14. Πίνακες: Η αρίθμηση των πινάκων θα γίνεται με τρόπο αντίστοιχο με τα σχήματα αλλά η λεζάντα θα προηγείται του πίνακα.
 15. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται προτείνεται να είναι είτε η Times New Roman είτε η Arial με μέγεθος 11 ή 12 στιγμών.
 16. Το διάστιχο προτείνεται να είναι 1 1/2 ή 2 γραμμών.
 17. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να αρχίζει από το κυρίως κείμενο (1ο κεφάλαιο).
 18. Δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης επικεφαλίδας (header) σε κάθε κεφάλαιο (Προαιρετική).
 19. Βιβλιογραφικές αναφορές: Οι αναφορές σε άλλες εργασίες θα αναγράφονται μέσα στο κείμενο με ένα από τους παρακάτω δύο τρόπους: είτε με αύξοντα αριθμό, κατά σειρά εμφάνισης στο κείμενο, σε αγκύλη π.χ. [45] ή [34,45,55] ή [12-18], είτε χρησιμοποιώντας το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από την χρονολογία δημοσίευσης σε αγκύλη, π.χ. [Brown, 1995], ή [Brown, 1997(a)], [Brown, 1997(b)], κλπ, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια εργασίες με το ίδιο επώνυμο πρώτου συγγραφέα το ίδιο έτος. Οι βιβλιογραφικές αναφορές, στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», θα γράφονται όπως στα παρακάτω παραδείγματα. Για τη δεύτερη περίπτωση αναγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών, οι αναφορές θα γράφονται στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», αλφαβητικά.

 

Δημοσίευση σε περιοδικό

[1] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996). ή

[Subramanian, 1996] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996).

Βιβλίο

[2] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993). ή

[Brown, 1993] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993).

Κεφάλαιο σε βιβλίο

[3] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758. ή

[Shoop, 1997] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758.

Δημοσίευση στον Los Alamos E-print Server

[4] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125. ή

[Gerry, 2002] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, cond-matt/0205125.

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων

[5] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124. ή

[Kalman, 1976] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124.

Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση

[6] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004). ή

1. [Piao, 2004] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004).

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Σ. Μπασκούτας, Εμμ. Πασπαλάκης, Γ. Χ. Ψαρράς

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας ΙΙ