Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:

  1. ΑντίγραφοΠτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα).
  2. ΠιστοποιητικόΑναλυτικής Βαθμολογίας
  3. ΦωτοτυπίαΑστυνομικήςΤαυτότητας
  4. Φωτογραφία
  5. Βιογραφικό Σημείωμα
  6. ΠιστοποιητικάΓνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν

Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610996304) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από την ηλεκτρονική διεύθυνση).
  2. Δύο συστατικές επιστολές.
  3. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
  4. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.