Διπλωματική Εργασία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε συνεργασία με διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.