Φυσική ΙΙ

Θερμοδυναμική:  Θερμοκρασία,  ιδανικό  αέριο,  θερμότητα,  θερμοχωρητικότητα, θερμιδομετρία. Θερμική  διαστολή. Πρώτος  νόμος  θερμοδυναμικής.  Εισαγωγή  στην κινητική  θεωρία  των  αερίων.  Νόμοι  τελείων  αερίων-Μεταβολές PVT.  Καταστατική εξίσωση  αερίων. Δεύτερος  νόμος  της  θερμοδυναμικής. Απλές  θερμικές μηχανές. Η έννοια της εντροπίας. Μεταφορά θερμότητας.
Ταλαντώσεις: Απλή αρμονική κίνηση, μάζα αναρτημένη από ελατήριο, ενέργεια του  απλού  αρμονικού  ταλαντωτή,  το  εκκρεμές,  φθίνουσες  ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες  ταλαντώσεις.  Κυματική  κίνηση:  είδη  κυμάτων,  οδεύοντα μονοδιάστατα κύματα, επαλληλία και συμβολή των κυμάτων, ταχύτητα κυμάτων σε νήματα,  ανάκλαση  και  διάδοση  των  κυμάτων,  αρμονικά  κύματα,  η  ενέργεια  που μεταφέρουν  τα  αρμονικά  κύματα  ενός  νήματος.

Ηχητικά  κύματα -  Ακουστική: ταχύτητα  των  ηχητικών  κυμάτων,  αρμονικά  ηχητικά  κύματα,  ενέργεια  και  ένταση
αρμονικών ηχητικών κυμάτων, σφαιρικά και επίπεδα κύματα, το φαινόμενο Doppler. Υπέρθεση  και  στάσιμα  κύματα:  επαλληλία  και  συμβολή  αρμονικών  κυμάτων, στάσιμα κύματα, στάσιμα κύματα σε χορδή που είναι στερεωμένη και στα δυο άκρα, συντονισμός,  στάσιμα  κύματα  σε  αέριες  στήλες,  σε  ράβδους  και  μεμβράνες,
διακροτήματα.  Γενικευμένη  εξίσωση  κύματος.  Λύσεις  της  κυματικής  εξίσωσης. Φαινόμενα  διασποράς.  Πόλωση  κύματος.  Χαρακτηριστικές  παράμετροι  κύματος. Συμβολή και περίθλαση κυμάτων. Είδη φυσικών κυμάτων.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσική Ι, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι