Συχνές Ερωτήσεις

Οι προσφερόμενοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι περιλαμβάνουν:

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών ή/και
  2. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών (ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 6 επιπλέον εξάμηνα)
  3. Συμμετοχή του Τμήματος στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
    • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών» των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών
    • «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» των Τμημάτων: Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας του Παν/μίου Πατρών

Αντικείμενο-Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο Τμήμα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μελέτης υλικών αιχμής. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποσκοπεί στην συστηματική εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στις ακόλουθες περιοχές της Επιστήμης των Υλικών: βιοϋλικά, μοριακά υλικά και μικροφασικά και νανοφασικά υλικά. Το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών αποσκοπεί στην εκπαίδευση, στην ερευνητική διαδικασία και εμβάθυνση σε θέματα ερευνητικής αιχμής της Επιστήμης των Υλικών.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας, Ιατρικής, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Επιστημών Παραγωγής καθώς και συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ/ΤΕΙ.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζεται για το μεν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα επιτυχούς φοίτησης και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε 3 ημερολογιακά έτη κατ' ελάχιστο πλέον της κτήσης του ΜΔΕ, ή συνολικά 3 έτη κατ' ελάχιστον για μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή χωρίς την προηγούμενη λήψη του αντίστοιχου ΜΔΕ (αρθρ. 11 παρ. 1α του Ν. 2083/92).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.