Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη των Υλικών»

 

Άρθρο 1
Επιλογή εισακτέων

1.1. Μέχρι το τέλος του Μαρτίου ή του Οκτωβρίου κάθε έτους η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποφασίζει τη δημοσίευση περίληψης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με την ανακοίνωση καθορίζονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης γίνεται από το Πανεπιστήμιο και μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ.

1.2. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί ως υποψήφιοι:

α) Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Α.Ε.Ι. ή ομοταγών ανεγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Οι κατά τον χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, εφόσον κατά τον χρόνο της κρίσης για την επιλογή των υποψηφίων προσκομίσουν τα αντίστοιχα πτυχία ή βεβαιώσεις των οικείων Ιδρυμάτων, ότι περάτωσαν επιτυχώς τις πτυχιακές ή διπλωματικές τους εξετάσεις. Στην τελευταία περίπτωση αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται στο Ίδρυμα πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

1.3. Προϋπόθεση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» είναι η κατοχή της γνώσης του αναγκαίου επιστημονικού υποβάθρου, που περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος.

1.4. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται είτε από τα αναλυτικά περιεχόμενα προηγούμενων σπουδών και υπομνήματα σταδιοδρομίας του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή, είτε με προεγγραφή του για παρακολούθηση και επιτυχή σε εξέταση σε μαθήματα του Πανεπιστημίου που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Το γενικό βαθμό πτυχίου.
  • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
  • Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
  • Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

1.5. Η επιλογή γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2083/1992, από τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, η οποία συγκροτείται προς τούτο από την Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία εισηγείται στα ως άνω όργανα. Για την επιλογή λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη:

α) Η χρήση Η/Υ (Οι γνώσεις Η/Υ και Πληροφορικής που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι αντίστοιχες του επιπέδου των μαθημάτων Πληροφορική Ι και ΙΙ του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών).

β) Οι συστατικές επιστολές

γ) Το αποτέλεσμα γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων σε εξετάσεις γενικών γνώσεων προπτυχιακών επιπέδου σε μαθήματα, που μπορεί να ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Από τη δοκιμασία αυτή μπορεί να εξαιρούνται αυτοί, οι οποίοι έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις εξεταστικές δοκιμασίες του Ι.Κ.Υ.

δ) Γενική προϋπόθεση επιλογής των υποψηφίων Μ.Φ. είναι η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής.

ε) Στην προκήρυξη μπορεί να περιλαμβάνεται και μία δεύτερη ξένη γλώσσα, κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή και να ορίζεται από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (η).

στ) Ο βαθμός και ο τρόπος διαπίστωσης της επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη.

ζ) Συνέντευξη

η) Οι αλλοδαποί θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Ο τρόπος διαπίστωσης της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

θ) Τυχόν υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. ή άλλου Οργανισμού του Ιδρύματος.

1.6. Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

1.7. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών». Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών και το Τμήμα αποφασίζει για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων του Τμήματος, προκειμένου να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.

1.8. Οι διαδικασίες επιλογής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, κατά την υπουργική απόφαση εγκρίσεως του Προγράμματος.

1.9. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ.

1.10. Στα Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, ως υπεράριθμοι, φοιτητές του εξωτερικού, μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. SOCRATES, ERASMUS), ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ., να συμμετέχουν, ως υπεράριθμοι φοιτητές, πτυχιούχοι, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου, ή Ιδιωτικού Δικαίου και δεν χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, εφόσον ικανοποιούν τις αναφερόμενες στις παρ. 3 έως 5 προϋποθέσεις (π.χ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

1.11. Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει την καταβολή κανενός είδους διδάκτρων εκ μέρους των Μ.Φ.

 

Άρθρο 2
Αρχική εγγραφή

2.1. Η αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε διδακτικού εξαμήνου.

2.2. Κατά την αρχική εγγραφή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επί πλέον των δικαιολογητικών, που υπέβαλαν με την αίτησή τους, και τα εξής:

α) Δήλωση ατομικών στοιχείων

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

2.3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη προθεσμίας, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 3
Ανανέωση εγγραφής

3.1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους δύο φορές το χρόνο. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται, στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

3.2. Στην αίτηση περί ανανεώσεως εγγραφής αναγράφονται οι τίτλοι μαθημάτων, που θα παρακολουθήσει ο Μ.Φ. Όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις για μαθήματα, αναγράφουν τη λέξη «έρευνα».

3.3. Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει την ιδιότητα του Μ.Φ. και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.Μ.Σ.

3.4. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου Μ.Φ.

 

Άρθρο 4
Εγγραφή στη μεταπτυχιακή εργασία (έρευνα)

4.1. Ο Μ.Φ. καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός του Β’ εξαμήνου σπουδών, ζητώντας να του οριστεί επιβλέπων και προαιρετικά μπορεί να δηλώνει τον επιβλέποντα που επιθυμεί. Ο επιβλέπων μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. στο οποίο έχει ανατεθεί μάθημα στο Π.Μ.Σ. (σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 71 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π/Π, ΦΕΚ 1062/14-7-2004) ή Ερευνητής βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 18 του Ν. 2919/2001. Σ’ αυτή την περίπτωση η αίτηση του συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Στη συνέχεια η αίτηση τίθεται προς έγκριση στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Εάν δεν έχει υποδειχτεί επιβλέπων με την αίτηση η Σ.Ε. εξετάζει τις δυνατότητες ορισμού επιβλέποντος και εισηγείται ανάλογα στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο επιβλέπων, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει τον ορισμό Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον ίδιο και δύο ακόμα διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

4.2. Ο Μ.Φ., με αίτησή του στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ, γνωστοποιεί το θέμα της μεταπτυχιακής του εργασίας. Η αίτησή του προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Εκτός του θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας, η αίτηση θα πρέπει να περιέχει και μια σύντομη περίληψη, όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας. Η αίτηση εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση μη έγκρισης από τη Σ.Ε., παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία και αποφασίζει αν θα επιτρέψει την εγγραφή του Μ.Φ. στη μεταπτυχιακή εργασία.

4.3. Προϋπόθεση εγγραφής στη μεταπτυχιακή εργασία είναι η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

4.4. Η εγγραφή στη μεταπτυχιακή εργασία (έρευνα) μπορεί να γίνει είτε σε εαρινό είτε σε χειμερινό εξάμηνο.

4.5. Για κάθε επανεγγραφή στη μεταπτυχιακή εργασία, ο Μ.Φ. υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προόδου για το προηγούμενο εξάμηνο, η οποία θα προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Η έκθεση προόδου εγκρίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση μη έγκρισης από τη Σ.Ε., το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία και αποφασίζει αν θα επιτρέψει την επανεγγραφή του Μ.Φ. στη μεταπτυχιακή εργασία.

 

Άρθρο 5
Διδακτικό ημερολόγιο

5.1. Η διδασκαλία και εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται από 1 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου και του δεύτερου διδακτικού εξαμήνου από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Μαΐου.

5.2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων. Η εξεταστική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα.

5.3. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. καθορίζει και ανακοινώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

5.4. Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών.

 

Άρθρο 6
Παρακολούθηση μαθημάτων

6.1. Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά ή και σε κατ’ επιλογήν, που προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση του προγράμματος. Επίσης δύναται να πραγματοποιούνται Σεμινάρια και Πρακτικές Ασκήσεις.

6.2. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών και φροντιστηριακών) είναι υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτική είναι η παρουσία σε σεμινάρια που ορίζεται ειδικά ότι εμπίπτουν στη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση.

6.3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις:

α) Αλλοδαπού επιστήμονα, που κλήθηκε για να διδάξει στο Π.Μ.Σ.

β) Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

6.4. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται υπό της Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992.

6.5. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής των Μ.Φ. στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

 

Άρθρο 7
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική εξάσκηση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

Τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ Α'

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσικοχημεία και Στατιστική Θερμοδυναμική των Υλικών

Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης των Υλικών Ι

Μοντελοποίηση Υλικών Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ Β'

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υλικών

Μαθήματα επιλογής

Βιομοριακά Υλικά Ι (Δομή, Αλληλεπιδράσεις, Λειτουργία)

Μοριακά Υλικά Ι (Σύνδεση Μοριακής Δομής και Ιδιοτήτων Υλικού)

Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά Ι (Φυσικοχημικές Ιδιότητες στη μίκρο / νάνο- κλίμακα)

Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'

Μαθήματα επιλογής

Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης των Υλικών ΙΙ

Μοντελοποίηση Υλικών ΙΙ

Βιομοριακά Υλικά ΙΙ (Σύνθεση, Ειδικές Εφαρμογές) – Βιοϋλικά

Μοριακά Υλικά ΙΙ (Τεχνολογίες Μοριακών Υλικών και Διατάξεων)

Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά ΙI (Ανάπτυξη Συστημάτων και Τεχνολογικές Εφαρμογές)

Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών ΙΙ

Τα ανωτέρω μαθήματα είναι εξαμηνιαία και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα και να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 4 μαθήματα επιλογής. Μαθήματα που επιλέγονται από αριθμό φοιτητών μικρότερο των τριών δεν διδάσκονται εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες.

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'

Το ανωτέρω εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής, η οποία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές μονάδες.

 

Άρθρο 8
Βαθμολογία σε μάθημα

8.1. Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον διδάσκοντα και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.

8.2. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο Μ.Φ. είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τούτο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα ο Μ.Φ. διαγράφεται του Π.Μ.Σ.

8.3. Η βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, εντός δέκα ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

8.4. Στα πιστοποιητικά βαθμολογίας, που χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος αναγράφονται αναλυτικώς όλοι οι βαθμοί συμπεριλαμβανομένων και των μη προβιβάσιμων.

8.5. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται από την αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή. Στην επιτροπή συμμετέχει ο επιβλέπων την εκπόνηση της εργασίας και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ, του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή άλλων Τμημάτων, που ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα άλλα δύο μέλη ΔΕΠ (εκτός του επιβλέποντος) καθορίζονται μετά από κλήρωση από έναν κατάλογο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών ΔΕΠ που εισηγείται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η κλήρωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια συνέλευσης της Γ.Σ.Ε.Σ. Στον κατάλογο αυτό δεν μπορούν να περιλαμβάνονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ιδίου του Μ.Φ., αν έχει οριστεί Συμβουλευτική Επιτροπή από τον επιβλέποντα. Η απόφαση, για έγκριση της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να ληφθεί και με σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της επιτροπής, τα οποία και βαθμολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

8.6. Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. θα προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. ή τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.

8.7. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία.

8.8. Αν τούτο δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο Μ.Φ. δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

8.9. Στα απονεμόμενα Μ.Δ.Ε. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

 

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις απονομής Μ.Δ.Ε.

9.1. Ο Μ.Φ. ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού, προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται:

α) μετά από επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο Πρόγραμμα των Μαθημάτων

β) την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής

9.2. Μετά την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης ο Μ.Φ. υποβάλλει την εργασία στον Επιβλέποντά του ή στην Συμβουλευτική Επιτροπή, εφ’ όσον αυτή έχει συγκροτηθεί. Στην συνέχεια ο Επιβλέπων ή η Συμβουλευτική Επιτροπή βεβαιώνει αν η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να παρουσιασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

9.3. Η εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης γίνεται 3 φορές τον χρόνο και σε διάστημα εντός ενός μηνός από την κατάθεσή τους. Η κατάθεση, η οποία συνοδεύεται από την βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, των απαιτούμενων αριθμών αντιτύπων, γίνεται εντός των μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Τις ακριβείς ημερομηνίες καθορίζει η Συντονιστική Επιτροπή κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

9.4. Μετά από επιτυχή εξέταση και τυχόν διορθώσεις ο υποψήφιος παραδίδει στο Τμήμα τρία (3) έντυπα αντίτυπα και ένα (1) ηλεκτρονικά της Μεταπτυχιακής του Εργασίας Ειδίκευσης στην τελική της έκδοση και σε μορφή κατάλληλα προς αρχειοθέτηση.

9.5. Η ημερομηνία δε αποφοίτησης είναι ίδια για όλους τους αποφοιτούντες κατά την αυτή εξεταστική περίοδο και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή μετά από εξουσιοδότηση από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

9.6. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ενιαία για όλα τα Π.Μ.Σ., σε ειδική δημόσια τελετή, παρουσία του Πρυτάνεως, των Προέδρων των Τμημάτων και όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής Μ.Δ.Ε.

9.7. Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

 

Άρθρο 10
Διαδικασία απονομής διδακτορικού διπλώματος

10.1. Μετά την κτήση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα χορηγείται πλέον του Μ.Δ.Ε.:

α) μετά από εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής και

β) μια τουλάχιστον εργασία δημοσιευμένη σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

 Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 11 του Ν. 2083/92 δίνεται η δυνατότητα κτήσης Διδακτορικού Διπλώματος χωρίς την προηγούμενη λήψη του αντίστοιχου Μ.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση το Διδακτορικό Δίπλωμα χορηγείται:

α) μετά από επιτυχή παρακολούθηση των 8 μαθημάτων που απαιτούνται για το Μ.Δ.Ε.

β) μετά από εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής και

γ) μετά από μια τουλάχιστον εργασία δημοσιευμένη σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

10.2. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για την περίπτωση όπου ο υποψήφιος έχει αποκτήσει Μ.Δ.Ε. σε συναφές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο Μ.Φ. στο συναφές ή συγγενές Μ.Δ.Ε., μετά από αίτηση του υποψηφίου, σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

10.3. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται κατ’ αρχάς η αίτηση για θέση υποψηφίου διδάκτορα στο Π.Μ.Σ., η αποδοχή της, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με ή χωρίς προϋποθέσεις (π.χ. ενδεχόμενη παρακολούθηση επιπλέον μεταπτυχιακών μαθημάτων) και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Η όλη διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής στα οργανωμένα Π.Μ.Σ. αναλύονται παραπάνω.

10.4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή – υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή, ή του επίκουρου καθηγητή και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. από τα οποία μπορεί το ένα να είναι λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, εφόσον είναι μόνιμος και έχει τουλάχιστον τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος.

10.5. Το θέμα της διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα. Κατά τη διαδικασία ορισμού του θέματος ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλει στη Συντονιστική Επιτροπή υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Σύντομη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας, από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.

ii. Τη στενότερη θεματική περιοχή στη οποία στοχεύει η διατριβή και το θέμα της.

iii. Τις μεθόδους ανάλυσης και έρευνας που κατ’ αρχάς κρίνονται δόκιμες και επαρκείς.

iv. Χρονοδιάγραμμα εργασίας.

10.6. Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του υποψηφίου διδάκτορα μέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη (έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα).

10.7. Μετά την ανάθεση της Δ.Δ. και τον καθορισμό του θέματος, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, στα πλαίσια των υφισταμένων δυνατοτήτων.

10.8. Η Συμβουλευτική Επιτροπή με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά έτος με συμμετοχή του υποψηφίου διδάκτορα, ο οποίος υποβάλλει έγκαιρα σχετικό υπόμνημα, με σκοπό την ενημέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισμό της διδακτορικής εργασίας. Στηριζόμενη στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος στο τέλος κάθε έτους και τελική έκθεση με σαφή τεκμηρίωση των πρωτότυπων σημείων, που προάγουν την επιστήμη, μετά την υποβολή του κειμένου της Δ.Δ. από τον υποψήφιο διδάκτορα.

10.9. Η κρίση του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές ορίζονται από το Π.Μ.Σ., από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον είναι όλα μέλη ΔΕΠ) και άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείμενο της διατριβής επιστημονική ειδικότητα και μπορούν, κάποια από αυτά, να ανήκουν σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή σε άλλο ΑΕΙ. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή. Η εξεταστική επιτροπή με απόφασή της, ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο Τμήμα τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής.

10.10. Ο υποψήφιος παραδίδει στο Τμήμα πέντε (5) έντυπα αντίτυπα της διατριβής του κατάλληλα προς αρχειοθέτηση και ένα σε ηλεκτρονική μορφή.

10.11. Ο υποψήφιος αναπτύσσει το περιεχόμενο της διατριβής του δημοσίως ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής είναι δυνατόν να υποβληθούν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο και από το ακροατήριο. Ακολούθως αποχωρεί ο υποψήφιος και το ακροατήριο και η Επιτροπή διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική της συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.

10.12. Η έγκριση βεβαιώνεται με το πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον επιβλέποντα, αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Άρθρο 11
Γλώσσα διδακτορικής διατριβής

11.1. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.

11.2. Αλλοδαποί υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συντάσσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Αγγλική γλώσσα συνοδεύοντάς την με ευρεία περίληψη των κυριοτέρων σημείων της διατριβής στη Ελληνική γλώσσα, μετά από ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Άρθρο 12
Βραβεία - Υποτροφίες

12.1. Στους Μ.Φ. μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το κατώτερο και ανώτερο ύψος του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για κάθε υποτροφία καθορίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ανά τμήμα Α.Ε.Ι. και γνωστικό αντικείμενο, ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού εντός του ορίου του προηγούμενου εδαφίου.

12.2. Οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κατά την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο, τυχόν υποτροφίες ή οικονομική υποστήριξη ή άλλες χορηγίες των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τον φορέα που τις χορηγεί και το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.

12.3. Οι ως άνω εξαμηνιαίες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον οι χορηγοί δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις χορηγών που δεν είναι αποδεκτοί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Άρθρο 13
Δάνεια και λοιπές παροχές

α) Στους φοιτητές που πληρούν τις από το νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις μπορούν να χορηγηθούν δάνεια από πιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα.

β) Δύναται επίσης να χορηγούνται δάνεια στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α’ από πιστωτικά ιδρύματα και πιστωτικούς οργανισμούς με επιδότηση του επιτοκίου από το Δημόσιο.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του δανείου.

 

Άρθρο 14
Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών

Μ.Φ. μπορεί να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η πρόσληψη Μ.Φ., ο αριθμός των ωρών που καλύπτονται με τις προσλήψεις αυτές, το αντικείμενο απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται με πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκτός των ανωτέρω, η συμμετοχή των Μ.Φ. σε ειδικώς καθορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θεωρείται μέρος της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης.

Οι γνώσεις Η/Υ και Πληροφορικής που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι αντίστοιχες του επιπέδου των μαθημάτων Πληροφορική Ι και ΙΙ του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.