Ανακοίνωση πρόθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Π.Μ.Σ.) στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη των Υλικών». (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β'.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.
Το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με εξειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις:
α) «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
β) «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β’) και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).
Η διάρκεια των σπουδών είναι 1,5 έτος.


Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 90 ECTS που περιλαμβάνουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2018.
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Επιστήμη των Υλικών και τις εφαρμογές των υλικών στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική της διάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:


α. η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην Επιστήμη των Υλικών και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της,
β. η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, με κύριους άξονες τις θεματικές περιοχές των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών, των νανοεπιστημών, των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών, καθώς και της θεωρητικής ανάλυσης, μοντελοποίησης και σχεδίασης υλικών,
γ. η διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μοντελοποίησης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
δ η σύνδεση έρευνας με την παραγωγή, μέσω της διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και διάθεσης τεχνολογικών λύσεων που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους,
ε. η παραγωγή νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης έρευνας και ανάπτυξης,
στ. η παραγωγή νέων επιστημόνων εφοδιασμένων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου, που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν οργανισμούς και παραγωγικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, να ενισχύσουν τους τομείς παραγωγής με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και ανάληψη καινοτομικών πρωτοβουλιών.

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, των οποίων ο πρώτος κύκλος σπουδών έχει πραγματοποιηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. με δική τους ευθύνη, αλλά αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80). Για την εφαρμογή του παρόντος τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο τίτλος σπουδών τους (Απόφαση 41931/Ζ1, ΦΕΚ 972/19.3.18).
Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Η διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνει προσωπική συνέντευξη υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μετά τη σχετική προκήρυξη η οποία αναμένεται συντόμως.

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και κατεύθυνση ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΥ-Α1 10 Προχωρημένα Θέματα Φυσικοχημείας και Στατιστικής Θερμοδυναμικής των Υλικών
ΕΥ-Α2 10 Προηγμένες Πειραματικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών
ΕΥ-* 10 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής του Α’ Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Α4 10

Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά / Νανοεπιστήμες

(Διατάξεις, λειτουργικότητες)

ΕΥ-Α5 10 Μοντελοποίηση Υλικών

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α’

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΥ-Β1.1 7 Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υλικών
ΕΥ-Β2.1 7 Μικρο/Νανο-Τεχνολογία Υλικών
EY-Β3.1 10 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή (Μ.Ε.Δ.) Ι
ΕΥ-* 6 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής του Β’ Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Β3.1 6

Βιοϋλικά, Βιομοριακά και Βιομιμητικά Συστήματα

(Δομή, Αλληλεπιδράσεις, Βιοσυμβατότητα, Βιοτεχνολογία)

ΕΥ-Β4.1 6 Μοριακά Υλικά
ΕΥ-Β5.1 6 Χημεία Νανο- και Βιο-Υλικών
ΕΥ-Β6.1 6 Προηγμένα Σύνθετα και Υβριδικά Υλικά
ΕΥ-Β7.1** 6 Ειδικά Πειραματικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β’

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΥ-Β1.2 7 Κβαντικά Φαινόμενα στα Υλικά. Θεωρία και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις με Μεθόδους Πρώτων Αρχών
ΕΥ-Β2.2 7 Τεχνικές και Μεθοδολογίες Προσομοίωσης Υλικών από την Ατομική στη Μακροσκοπική Κλίμακα.
EY-Β3.2 10 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή Ι (Μ.Ε.Δ. Ι)
ΕΥ-* 6 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής Β' Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Β3.2 6 Μοντελοποίηση και Μοριακή Προσομοίωση Χαλαρών Υλικών και Βιομοριακών Συστημάτων
ΕΥ-Β4.2 6 Μεσοσκοπική Προσομοίωση Υλικών και Λειτουργικών Διατάξεων (Θερμικές, Μηχανικές, Ηλεκτρονικές, Φωτονικές, Φωνονικές Ιδιότητες)
ΕΥ-Β5.2 6 Θεωρία και Προσομοίωση Υλικών και Διατάξεων Νανο-Οπτικής, Νανο-Ηλεκτρονικής και Νανο-Μαγνητισμού
ΕΥ-Β6.2** 6 Ειδικά Θεωρητικά/Υπολογιστικά Θέματα στην Επιστήμη των Υλικών
     

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α & Β

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΥ-Γ1 30 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή ΙΙ (Μ.Ε.Δ. ΙΙ)

 

**Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων που καλύπτουν νέες ή αναδυόμενες τεχνικές και μεθοδολογίες στο αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
α) Στον σύνδεσμο: http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate
β) Στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, κα Παναγιώτα Μπόμπολα
Τηλ.: 2610-969385, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.