Μαθήματα

Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ./ECTS) διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΕΟΗ-01

8

Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική

ΕΟΗ-02

8

Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

ΕΟΗ-03

5

Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers & Μη-Γραμμική Οπτική

ΕΟΗ-04

5

Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων

ΕΟΗ-05

4

Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

ΣΥΝΟΛΟ

30

 
   

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΕΟΗ-06

5

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος

ΕΟΗ-07

5

Οπτικές Τηλεπικοινωνίες

ΕΟΗ-08

4

Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αισθητήρες & Μετρολογία

ΕΟΗ-ΜΕ

16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

30

 
   

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

 Τίτλος

ΕΟΗ-9

10

 Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση

ΕΟΗ-10

20

Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΟ

30

 
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (*)

ΕΟΗ-11

4

Οπτική σχεδίαση - Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας

ΕΟΗ-12

4

Εργαστήριο Οπτικής Τεχνολογίας (Optical Workshop):

Υλικά και Κατασκευή Διατάξεων

ΕΟΗ-13

4

Φωτονική Πυριτίου-Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

(Silicon photonics - Photonic integrated circuits)

ΕΟΗ-14

3

Μηχανική Όραση (Machine Vision)–Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΕΟΗ-15

3

Θερμική Απεικόνιση & Εφαρμογές

ΕΟΗ-16

3

Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρμογές

ΕΟΗ-17

3

Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά

ΕΟΗ-18

3

Υγροί κρύσταλλοι – Οθόνες

ΕΟΗ-19

3

Υπερταχέα Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές

ΕΟΗ-20

3

Μικρο/νανοτεχνολογία - Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων

ΕΟΗ-21

4

Οπτοηλεκτρονική στην Αγροδιατροφή*

ΕΟΗ-22

4

Οπτοηλεκτρονική και Lasers στην Βιομηχανία*

ΕΟΗ-23

4

Οπτοηλεκτρονική σε Έξυπνες Πόλεις και Μεταφορές*

ΕΟΗ-24

4

Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής*

ΕΟΗ-25

3

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση / Αγορά Τεχνολογίας*

   

* Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων από διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που καλύπτουν σφαιρικά και επίκαιρα το αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.