Γραμματεία

 

 Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές

Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή
11:00 - 13:00

 Forms2sm

Έντυπες αιτήσεις

 

 

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας & Αρμοδιότητες

 

Σκαπέρδα Μ.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

 

Κυρίτση Ευγ. Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών θεμάτων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
αρχείο Διπλωματικών Εργασιών, Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Ξένου Λ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης, Μηχανοργάνωση,
υποστήριξη διαδικασιών Erasmus+ και Υποτροφιών
Μπόμπολα Π.

Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος,
Γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ., Μηχανοργάνωση

Σκαναβή Γ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης

Σκαπέρδα Μ. Διοικητικές υποθέσεις Τμήματος (πρακτικά, εκλεκτορικά, κλπ.)
Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος, Διοικητική υποστήριξη ΟΜΕΑ κλπ