Β' έτος


 

 
 
Εξάμηνο ΙII
Διδακτικές Μονάδες
Παραδόσεις
Πρακτική Άσκηση
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων
ECTS
Μάθημα
Κωδικός
Ώρες διδασκαλίας
Διδακτικές Μονάδες
Ώρες Πρακτικής Άσκησης
Διδακτικές Μονάδες
19
ΒΙΟΚ
MAS_231
3
3
0
0
3
4
19
ΕΠΥΛΙΙ
MAS_232
4
4
0
0
4
6
19
ΕΕΠΥΙΙ
MAS_233
0
0
2
1
1
3
19
ΜΑΘΙΙΙ
MAS_234
4
4
0
0
4
5
19
ΦΥΣΙΙΙ
MAS_235
3
3
0
0
3
5
19
ΕΦΥΙΙΙ
MAS_236
0
0
2
1
1
3
19
ΦΥΣΧ
MAS_237
3
3
0
0
3
4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ
-
17
-
2
19
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξάμηνο ΙV
Διδακτικές Μονάδες
Παραδόσεις
Πρακτική Άσκηση
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων
ECTS
Μάθημα
Κωδικός
Ώρες διδασκαλίας
Διδακτικές Μονάδες
Ώρες Πρακτικής Άσκησης
Διδακτικές Μονάδες
19
ΒΙΟΚΙΙ
MAS_241
3
3
0
0
3
3
19
ΕΒΙΟ
MAS_242
0
0
2
1
1
2
19
ΕΠΥΙΙΙ
MAS_243
4
4
0
0
4
6
19
ΕΕΥΙΙΙ
MAS_244
0
0
2
1
1
3
19
ΜΑΘIV
MAS_245
3
3
0
0
3
3
19
ΣΤΠΘ
MAS_246
3
3
0
0
3
3
19
ΦΥΣΙV
MAS_247
3
3
0
0
3
4
19
ΕΦΥΣΙV
MAS_248
0
0
2
1
1
2
19
ΘΣΤΜ
MAS_249
3
3
0
0
3
4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ
-
19
-
3
22
30
 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ I 
 
Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης (Στοιχεία δομής και λειτουργίας προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου). Αρχές της μοριακής οργάνωσης (Δομή και λειτουργία μακρομορίων). Μέθοδοι μελέτης των κυττάρων (Μικροσκοπία, Ανθεκτικότητα του γυαλιού. Πηλοί. Χαρακτηριστικά, σύσταση και τεχνικές βιομηχανικής επεξεργασίας. Ξήρανση και πύρωση.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Επιστήμη των Υλικών Ι, Χημεία ΙΙ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ: Μέταλλα, Κεραμικά και Ύαλοι

Διαγράμματα φάσεων: Όρια διαλυτότητας, φάσεις και μικροδομή. Ισορροπία
φάσεων. Διαγράμματα φάσεων ισορροπίας. Δυαδικά ισομορφικά και ευτηκτικά
συστήματα. Ευτηκτοειδείς και περιτηκτικές αντιδράσεις. Ο κανόνας φάσεων του
Gibbs. Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα. Το διάγραμμα φάσεων σιδήρου-ανθρακούχου
σιδήρου. Μικροδομές σε κράματα σιδήρου-άνθρακα. Κράματα άλλων στοιχείων.
Μετατροπές φάσεων στα μέταλλα και ανάπτυξη μικροδομών: Μετατροπές
φάσεων. Μεταβολές ιδιοτήτων και μικροδομής στα κράματα σιδήρου-άνθρακα.
Ισόθερμες μετατροπές. Μηχανική συμπεριφορά κραμάτων σιδήρου-άνθρακα.
Σφυρήλατος (tempered) μαρτενσίτης. Θερμικές κατεργασίες: Ανόπτηση. Θερμική
κατεργασία χάλυβα. Σκλήρυνση και μηχανισμοί σκλήρυνσης. Δοκιμασίες ελέγχου και
καμπύλες σκλήρυνσης. Επίδραση του μέσου, και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
του δείγματος στη σκλήρυνση. Σκλήρυνση με καθίζηση.
Μεταλλικά κράματα: Βιομηχανική κατεργασία κραμάτων. Κράματα σιδήρου.
Κράματα χαλκού, αλουμινίου, μαγνησίου, τιτανίου. Πυρίμαχα μέταλλα.
Υπερκράματα. Ευγενή μέταλλα.
Κεραμικά υλικά: Δομή και ιδιότητες των κεραμικών. Κρυσταλλική δομή
κεραμικών. Πυριτικά κεραμικά. Άνθρακας. Μορφές του άνθρακα: διαμάντι, γραφίτης,
φουλλερένια. Ατέλειες στα κεραμικά. Διαγράμματα φάσεων. Μηχανικά ζητήματα των
κεραμικών υλικών. Ψαθυρή θραύση. Πλαστική παραμόρφωση και μηχανισμοί.
Πυρίμαχα Υλικά: Πυρίμαχοι πηλοί. Πυρίμαχα υλικά από silica και μαγνησία.
Ειδικά πυρίμαχα. Κεραμικά εκτριβής και λείανσης (abrasives). Καρβίδια και νιτρίδια:
ανθρακούχο πυρίτιο (SiC), και αζωτούχο πυρίτιο (Si3N4). Κονιάματα. Τσιμέντα.
Προηγμένα κεραμικά. Αλουμίνα (Al2O3) και ζιρκονία (ZrO2). Κεραμικά υλικά αιχμής.
Ύαλοι: Εισαγωγή. Πρότυπα δομής για το γυαλί. Πρόβλεψη σχηματισμού γυαλιού.
Μηχανικές ιδιότητες. Σύνδεση γυαλιού /μετάλλου και γυαλιού/κεραμικού.
Ανθεκτικότητα του γυαλιού. Πηλοί. Χαρακτηριστικά, σύσταση και τεχνικές
βιομηχανικής επεξεργασίας. Ξήρανση και πύρωση.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Επιστήμη των Υλικών Ι, Χημεία ΙΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 
Προσδιορισμός  του  μέτρου  ελαστικότητας  μετάλλων,  κεραμικών  και  υάλων  με  τη
μέθοδο της πακτωμένης ράβδου.  Μηχανικές ιδιότητες μετάλλων, κεραμικών και υάλων με υπερήχους.
Θερμική επεξεργασία υλικών.
Διαγράμματα φάσεων μετάλλων και κραμάτων.
Δοκιμή Jominy.
Σύνθεση  τιτανίας με  την  τεχνική μετατροπής  κολλοειδούς  διαλύματος σε πύκτωμα (sol-gel).

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
 
Μιγαδικές  συναρτήσεις.  Παραγώγιση  και  ολοκλήρωση  μιγαδικής  συνάρτησης.
Θεώρημα Cauchy. Σειρές Laurent και Ολοκληρωτικά υπόλοιπα.
Ομογενείς  και  μη  ομογενείς  διαφορικές  εξισώσεις.   Συνήθεις  διαφορικές
εξισώσεις  πρώτης  τάξης και μέθοδοι  επίλυσης. Ν-οστής  τάξης συνήθεις γραμμικές
διαφορικές  εξισώσεις  με  σταθερούς  συντελεστές -  μέθοδοι  επίλυσης. 
Μετασχηματισμός Laplace  και  εφαρμογή  του  στην  επίλυση  συνήθων  διαφορικών
εξισώσεων. Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων διαφορικών εξισώσεων.
Λύση διαφορικών εξισώσεων με την μέθοδο των δυναμοσειρών.
Συναρτήσεις Bessel.  Πολυώνυμα Legendre,  ορθογωνιότητα  αυτών  και
ανάπτυγμα συναρτήσεων σε σειρές πολυωνύμων Legendre.
Περιοδικές  συναρτήσεις,  Σειρές Fourier:  πλήρης  σειρά Fourier,  σειρά Fourier
ημιτόνου,  σειρά Fourier  συνημιτόνου,  μιγαδική  αναπαράσταση  σειράς Fourier,
ταυτότητα  του Parseval.  Ορθογώνιες  και  ορθοκανονικές  συναρτήσεις-  σύμβολο  δ
του Kronecker. Εφαρμογές σειρών Fourier.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός
 
Ηλεκτρικά πεδία: Νόμος του Coulomb, το ηλεκτρικό πεδίο, το ηλεκτρικό πεδίο
συνεχούς  κατανομής φορτίου,  δυναμικές  γραμμές,  κίνηση φορτισμένων  σωματίων
σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος του Gauss: Ροή ηλεκτρικού πεδίου, νόμος του
Gauss,  εφαρμογές  του  νόμου  του Gauss  σε  φορτισμένους  μονωτές,  αγωγοί  που
βρίσκονται σε ηλεκτροστατική ισορροπία, απόδειξη του νόμου του Gauss. Ηλεκτρικό
δυναμικό:  Διαφορά  δυναμικού  και  ηλεκτρικό  δυναμικό,  διαφορές  δυναμικού  σε
ομογενές  ηλεκτρικό  πεδίο,  το  ηλεκτρικό  δυναμικό  και  η  δυναμική  ενέργεια  από
σημειακά φορτία, σχέση ηλεκτρικού πεδίου και ηλεκτρικού δυναμικού, το δυναμικό
ενός φορτισμένου αγωγού. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά: ορισμός και υπολογισμός
της  χωρητικότητας,  συνδεσμολογία  πυκνωτών,  ενέργεια  αποθηκευμένη  σε  ένα
φορτισμένο πυκνωτή. Διηλεκτρικά υλικά.  Ηλεκτρικό δίπολο σε εξωτερικό ηλεκτρικό
πεδίο,  ατομική  περιγραφή  των  διηλεκτρικών,  πόλωση,  πολωσιμότητα.  Υλικά,
πυκνωτές  με  διηλεκτρικά.  Ρεύμα  και  αντίσταση:  Ηλεκτρικό  ρεύμα,  αντίσταση  και
νόμος  του Ohm,  η  ειδική  αντίσταση  διαφόρων  υλικών,  ένα  μοντέλο  ηλεκτρικής
αγωγιμότητας,  ηλεκτρική  ενέργεια  και  ισχύς.  Κυκλώματα  συνεχούς  ρεύματος:
Ηλεκτρεγερτική  δύναμη (ΗΕΔ),  συνδεσμολογία  αντιστάσεων,  οι  κανόνες  του
Kirchhoff, κυκλώματα RC, όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων, γέφυρα Wheatstone,  το
ποτενσιόμετρο.  Μαγνητικά  πεδία:  ορισμός  και  ιδιότητες  του  μαγνητικού  πεδίου,
μαγνητική δύναμη σε αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα, ροπή πάνω σε βρόγχο που
διαρρέεται  από  ρεύμα  και  βρίσκεται  σε  ομογενές  μαγνητικό  πεδίο,  κίνηση
φορτισμένου  σωματιδίου  μέσα  σε  μαγνητικό  πεδίο,  το  φαινόμενο Hall.  Πηγές
μαγνητικού πεδίου: νόμος των Biot και Savart, η μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο
παράλληλους  αγωγούς,  νόμος  του Ampere,  το  μαγνητικό  πεδίο  σωληνοειδούς,  το
μαγνητικό πεδίο πάνω στον άξονα σωληνοειδούς, μαγνητική ροή, νόμος του Gauss
στον  μαγνητισμό,  μαγνητικές  ιδιότητες  της  ύλης.  Μαγνητικά  υλικά.  Μαγνητική
επιδεκτικότητα  και  μαγνήτιση.  Διαμαγνητικά,  παραμαγνητικά,  σιδηρομαγνητικά
υλικά. Μαγνητική υστέρηση. Νόμος  του Faraday: Ο νόμος  επαγωγής  του Faraday,
ΗΕΔ που  οφείλεται στη σχετική  κίνηση  αγωγού  και μαγνητικού πεδίου,  ο  κανόνας
του Lenz,  επαγόμενες  ΗΕΔ  και  επαγόμενα  ηλεκτρικά  δίπολα,  γεννήτριες  και
κινητήρες.  Επαγωγή  και  πηνία:  Αυτεπαγωγή,  κυκλώματα RL,  ενέργεια  μαγνητικού
πεδίου,  αμοιβαία  επαγωγή,  ταλαντώσεις  σε  κύκλωμα RL,  το  κύκλωμα RLC.
Κυκλώματα  εναλλασσόμενου  ρεύματος:  Πηγές  εναλλασσόμενου  ρεύματος  και
διαγράμματα  περιστρεφόμενων  διανυσμάτων,  αντιστάσεις  σε  κυκλώματα
εναλλασσόμενου  ρεύματος,  πηνία  σε  κυκλώματα  εναλλασσόμενου  ρεύματος,
πυκνωτές σε κυκλώματα  εναλλασσόμενου ρεύματος, κύκλωμα RLC εν σειρά,  ισχύς
κυκλώματος  εναλλασσόμενου ρεύματος, κυκλώματα φίλτρων, μετασχηματιστές και
μεταφορά ηλεκτρικής  ισχύος. Oι εξισώσεις του Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
χαρακτηριστικά  μεγέθη,  εκπομπή  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων,  ακτινοβολία
διπόλου. 
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσική ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Νόμος του Ohm – Προσδιορισμός της ειδικής αντίστασης μετάλλων. 
Γέφυρα Wheatstone.
Μελέτη κυκλώματος RC.
Μελέτη κυκλώματος RL και αρχή λειτουργίας παλμογράφου.
Μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών.
Νόμος  των Biot-Savart,  μέτρηση  της  έντασης  μαγνητικού  πεδίου  κυκλικού
πηνίου.
Μελέτη ηλεκτροστατικών πεδίων –Ισοδυναμικές Επιφάνειες.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι 
 
Ισορροπία.  Νόμοι  των  ιδανικών  αερίων.  Μοριακές  αλληλεπιδράσεις  και
πραγματικά αέρια. 
Πρώτος  νόμος  της θερμοδυναμικής. Έργο  και  ενέργεια. Ενθαλπία. Αδιαβατικές
μεταβολές. Θερμοχημεία.  Κανονικές  μεταβολές  Ενθαλπίας.  Ενθαλπίες  σχηματισμού
και  χημικών  αντιδράσεων.  Εξάρτηση  της  ενθαλπίας  από  τη  θερμοκρασία.
Συναρτήσεις καταστάσεων. Σχέση μεταξύ CV και Cp. 
Δεύτερος  νόμος  της  θερμοδυναμικής.  Αυθόρμητες  μεταβολές.  Εντροπία  και
εντροπικές  μεταβολές.  Τρίτος  νόμος  της  θερμοδυναμικής.  Ενέργειες Helmholtz  και
Gibbs ενός συστήματος.
Συνδυασμός  του Πρώτου  και  Δεύτερου  νόμου  της  θερμοδυναμικής.  Ιδιότητες
της εσωτερικής ενέργειας και της ενέργειας Gibbs. Χημικό δυναμικό.
Μετασχηματισμοί  καθαρών  ουσιών.  Διαγράμματα  φάσεων.  Σταθερότητα
φάσεων  και  όρια  φάσεων.  Μετατροπές  φάσεων.  Το  θερμοδυναμικό  κριτήριο  της
ισορροπίας.  Η  ταξινόμηση  των  μετατροπών  φάσεων  κατά Ehrenfest.  Υγρά  και
επιφάνεια των υγρών. Επιφανειακή τάση.
Μετασχηματισμοί  μιγμάτων.  Θερμοδυναμική  περιγραφή  μιγμάτων.  Μερικές
γραμμομοριακές  ιδιότητες.  Διαλύματα.  Αθροιστικές (προσθετικές)  ιδιότητες
διαλυμάτων. Διαγράμματα φάσεων μιγμάτων. Ο κανόνας των φάσεων. 
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσική ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ
 
Πυρήνας-Οργάνωση των χρωμοσωμάτων.
Αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας.
Έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας.
Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική μηχανική.
Κυτταρική διαίρεση.
Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος.
Κυτταρική και μοριακή βάση των ανοσοαποκρίσεων.
Διατήρηση και ανανέωση των ιστών και απορρύθμιση τους από τον καρκίνο.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Βιολογία Κυττάρου Ι

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Φωτονική μικροσκοπία Ι: εκμάθηση και προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων
Φωτονική μικροσκοπία ΙΙ: παρατήρηση χαρακτηριστικών του κυττάρου
Μίτωση
Τύποι αιμοσφαιρίων
Προσδιορισμός κυτταρικού αριθμού και βιωσιμότητας
Ιστολογία
Ιστοχημική ανίχνευση υδατανθράκων
Απομόνωση DNA γονιδιώματος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΙIΙ: Πολυμερή  και  Σύνθετα  Υλικά.
 

Υποβάθμιση Υλικών. Επιλογή Υλικών  
Πολυμερή: Μόρια υδρογονανθράκων και μακρομόρια πολυμερών. Η χημεία των
πολυμερών.  Κρυσταλλικότητα  των  πολυμερών.  Χαρακτηριστικά,  ιδιότητες  και
εφαρμογές των πολυμερών: Μηχανικά και θερμομηχανικά χαρακτηριστικά. 
Διαμορφώσεις  Μακρομορίων.  Στατιστική  τυχαίου «περιπάτου».  Ελεύθερη
περιστροφή.  Κρυστάλλωση.  Θερμοδυναμική  κρυστάλλωσης.  Μοντέλα
κρυστάλλωσης. Υαλώδης μετάπτωση. Γενικευμένος νόμος του Hooke για πολυμερή.
Ελαστομερής  κατάσταση.  Μεγάλες  παραμορφώσεις. 
Θερμοδυναμική  ελαστο-ελαστικότητας. Ιξωδοελαστικότητα.  Ερπυσμός και χαλάρωση τάσης. Ιξωδοελαστικά
μοντέλα. Αρχή επαλληλίας Boltzmann. Ισοδυναμία χρόνου-θερμοκρασίας. Μηχανική
αστοχία.  Κριτήρια  πλαστικής  διαρροής  και  διαρροής  τύπου crazing.  Μοριακά
φαινόμενα.   Θραυστομηχανική  πολυμερών.  Κόπωση  πολυμερών.  Αντοχή  στην
κρούση.  Εισαγωγή στη ρεολογία πολυμερών. Νευτωνικά και μη-Νευτωνικά ρευστά. 
Μορφοποίηση πολυμερών. 
Κατεργασία  και  εφαρμογές  πολυμερών:  Μέθοδοι  πολυμερισμού.  Είδη
πολυμερών. Πλαστικά  και  επεξεργασία πλαστικών. Πολυμερή  ίνας. Εφαρμογές  των
πολυμερών: επιχρίσματα, κόλλες, υμένια.
Ειδικά/  Προηγμένα  Πολυμερή:  Ίνες,  μεμβράνες,  Υγροκρυσταλλικά  πολυμερή,
κλπ.
Σύνθετα  υλικά (composites):  Ενίσχυση  με  σωματίδια.  Σύνθετα  υλικά  μεγάλων
σωματιδίων και σύνθετα διασποράς. Ενίσχυση με  ίνες. Σύνθετα υλικά πολυμερικής,
μεταλλικής  και  κεραμικής  μήτρας.  Σύνθετα  υλικά  άνθρακα-άνθρακα.   Δομικά
σύνθετα υλικά. Δομές φυλλωμάτων. Επίπεδες δομές σάντουιτς. 
Διάβρωση  και  Υποβάθμιση  των  υλικών:  Διάβρωση  των  μετάλλων.
Ηλεκτροχημεία  της  διάβρωσης.  Ταχύτητα  διάβρωσης  και  πρόβλεψή  της.
Παθητικότητα.  Επίδραση  του  περιβάλλοντος.  Μορφές  διάβρωσης.  Διαβρωτικό
περιβάλλον.  Πρόληψη  της  διάβρωσης.  Οξείδωση.  Υποβάθμιση  των  κεραμικών
υλικών.  Διόγκωση  και  διαλυτοποίηση.  Θραύση  δεσμών.  Φθορά  λόγω
περιβαλλοντικών  παραγόντων.  Αυτοoξείδωση.  Διάβρωση  και  υποβάθμιση  των
πολυμερικών υλικών.
Επιλογή  Υλικών  και  Θέματα  Σχεδιασμού  των  Υλικών:  Γενικά  θέματα  στην
επιλογή υλικών και στον σχεδιασμό υλικών για διάφορες εφαρμογές. Επιλογή υλικών
για ένα κυλινδρικό άξονα υπό στρεπτική τάση. Ελατήρια για βαλβίδες αυτοκινήτων.
Σύστημα  θερμική  προστασίας  σε  διαστημόπλοιο.  Επιλογή  σύνθετων  υλικών  για
μηχανολογικές εφαρμογές.
Περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα στην Επιστήμη των Υλικών.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Επιστήμη των Υλικών Ι, Φυσική Ι,
Χημεία ΙΙ 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μορφολογία πολυμερών: μικροσκοπική παρατήρηση.
Μηχανικές δοκιμές: θλίψη πολυμερών.
Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών.
Σύνθεση πολυμερών με ελεύθερες ρίζες και με πολυμερισμό συμπύκνωσης.
Ιξωδοελαστικότητα-Εφελκυσμός πολυμερών.
Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και διαλυτών στη μηχανική συμπεριφορά
των πολυμερών.
Κρυστάλλωση πολυμερών.
Χαρακτηρισμός πολυμερών με τη μέθοδο της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης
(DSC).
Δυναμική μηχανική ανάλυση πολυμερών (DMA).
Διάβρωση.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙV
 
Ολοκληρώματα–Μετασχηματισμοί Fourier.  Μετασχηματισμός Fourier  ημιτόνου
και συνημιτόνου. Αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier. Ταυτότητες του Parseval.
Θεώρημα  συνέλιξης.  Συνάρτηση  δ-Dirac.  Γενικευμένη  συνθήκη  ορθογωνιότητας.
Εφαρμογές μετασχηματισμών Fourier.
Μερικές  γραμμικές  διαφορικές  εξισώσεις.  Ομογενείς  και  μη  ομογενείς  μερικές
διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις κύματος, Laplace, και θερμότητας. Σημασία αρχικών
και συνοριακών συνθηκών. Επίλυση μερικών διαφορικών  εξισώσεων με  τη μέθοδο
του  χωρισμού  των  μεταβλητών.  Πρόβλημα  ιδιοτιμών-Θεωρία Sturm-Liouville.
Παραδείγματα  επίλυσης  εξισώσεων  κύματος, Laplace,  και  θερμότητας  σε
πεπερασμένα και άπειρα χωρία. 
Ολοκληρωτικές  εξισώσεις-Συναρτήσεις Green.  Επίλυση  συνήθων  διαφορικών
εξισώσεων  με  τη  μέθοδο  των  συναρτήσεων Green.  Επίλυση  μερικών  διαφορικών
εξισώσεων με τη μέθοδο των συναρτήσεων Green.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ
 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Παραδείγματα  τυχαίων  φαινομένων,  χώροι  πιθανότητας,  ιδιότητες  των
πιθανοτήτων.  Δεσμευμένη  πιθανότητα,  ανεξαρτησία.  Συνδυαστική  ανάλυση,
διατάξεις,  μεταθέσεις,  απαρίθμηση.  Διακριτές  και  συνεχείς  τυχαίες  μεταβλητές.
Συναρτήσεις  τυχαίων  μεταβλητών.  Συνάρτηση  πιθανότητας  και  συνάρτηση
κατανομής. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Αλλαγή μεταβλητών. Παράμετροι
κατανομών. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Πολυδιάστατες κατανομές,
Κεντρικό  οριακό  θεώρημα.  Δειγματοληπτικές  κατανομές.  Τυχαίο  δείγμα  και
δειγματοληψία.  Εκτιμητική.  Μέθοδοι  εκτίμησης.  Σημειακή  εκτίμηση.  Εκτίμηση
παραμέτρων  σε  διάστημα.  Η  μέθοδος  της  μέγιστης  πιθανοφάνειας.  Στοχαστικές
διαδικασίες: Τυχαίοι περίπατοι, Διαδικασίες Poisson, Στατιστικός θόρυβος.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ IV-Οπτική, Ατομική και Πυρηνική Φυσική
 
Κλασσική  θεώρηση  του  φωτός.  Αρχή  του Huygens.  Ηλεκτρομαγνητική  θεώρηση
Δείκτης διάθλασης και διασπορά-κλασσικό μοντέλο. Νόμος  του Snell. Η  έννοια  της
γεωμετρικής οπτικής διάδοσης. Ιδανικός φακός και δημιουργία ειδώλου. Τύποι Gauss
και  κατασκευαστών  των  φακών.  Σύνθετα  οπτικά  συστήματα.  Συμβολή  και
περίθλαση  του  φωτός.  Συμβολόμετρα Michelson  και Young.  Συμβολή  πολλαπλής
δέσμης - Fabry Perot.  Φράγμα  περίθλασης.  Ανάλυση  του  φωτός  με  στοιχεία
διασποράς και περίθλασης.
Ακτινοβολία  μέλανος  σώματος.  Υπόθεση Planck  και  κβάντωση  της  ενέργειας. 
Κβαντικό  ατομικό  μοντέλο Bohr.   Ενεργειακές  στάθμες.  Φωτόνια.  Φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο. Ατομικό φάσμα. Κυματική θεώρηση  των σωματιδίων. Αρχή De Broglie.
Περίθλαση ηλεκτρονίων. Αρχή  της απροσδιοριστίας Heisenberg. Κυματοσυνάρτηση
σωματιδίου και εξίσωση Schrödinger. Σωμάτιο σε πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους.
Φαινόμενο σήραγγας. Άτομο του Υδρογόνου. Κβαντικοί αριθμοί. Απαγορευτική αρχή
του Pauli και περιοδικό σύστημα στοιχείων. Μεταβάσεις και κανόνες επιλογής.  Δομή
του  μορίου.  Κβαντικοί  αριθμοί  και  μοριακές  μεταβάσεις.  Η  δομή  του  στερεού.
Δημιουργία των ενεργειακών ζωνών. Αγωγοί-μονωτές-ημιαγωγοί. Ηλεκτρικοί φορείς
και αγωγιμότητα.  
Ατομικές μεταβάσεις. Εκπομπή φωτός και είδη φασματικής διαπλάτυνσης. Συμφωνία
του φωτός.  Αυθόρμητη και  εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός. Συντελεστές Einstein.
Αναστροφή πληθυσμών και ενισχυτής λέιζερ. Ταλαντωτής λέιζερ, κατώφλι εκπομπής
και  παραγωγή  δέσμης Gauss.  Ιδιότητες  ακτινοβολίας  λέιζερ.   Φθορισμός  και
φωσφορισμός. 
Εδικά θέματα: Εισαγωγή στην Ειδική θεωρία  της Σχετικότητας. Στοιχεία πυρηνικής
φυσικής.  Δομή  του  πυρήνα.  Ενέργεια  σύνδεσης.  Διάσπαση  πυρήνα-ραδιενέργεια.
Πυρηνικές  αντιδράσεις.  Αλυσιδωτή  αντίδραση  και  πυρηνική  έκρηξη.
Ηλεκτροπαραγωγή σε αντιδραστήρες σχάσης και σύντηξης. Επιταχυντές. Στοιχειώδη
σωμάτια. 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσική ΙΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙV ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Πηγές φωτός - Μέλαν σώμα  και ατομική εκπομπή.
Ακτινοβολία λέιζερ-Νόμοι ανάκλασης και διάθλασης.
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
Οπτική συμβολή και περίθλαση.
Περίθλαση ηλεκτρόνιων.
Σκέδαση και φθορισμός υλικών.
Ημιαγωγικές διατάξεις. 
Πυρηνική ακτινοβολία.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
Απλός αρμονικός ταλαντωτής. Ταλαντωτής με απόσβεση και με περιοδική δύναμη. Αρμονικός ταλαντωτής στις δύο διαστάσεις. Γενική κίνηση σε μία διάσταση. Σημεία ισορροπίας, μικρές ταλαντώσεις. Συζευγμένες ταλαντώσεις. Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης. Μοριακές ταλαντώσεις. Φωνόνια. Εξισώσεις κίνησης Lagrange και Hamilton. Σύστημα δύο σωμάτων, κίνηση σε κεντρικό δυναμικό. Βασικά στοιχεία θεωρίας τανυστών. Τανυστής αδράνειας. Ελαστικές ιδιότητες υλικών και ελαστικές σταθερές. Διάνυσμα τάσης. Τανυστής τάσης. Διάνυσμα μετατόπισης. Τανυστής παραμόρφωσης. Θεωρία γραμμικής ελαστικότητας. Γενικευμένος νόμος Hooke. Τανυστής ελαστικότητας. Προβλήματα δοκών. Δοκός υπό την επίδραση μονοαξονικής τάσης. Κάμψη δοκών.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Φυσική ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ

 

 

Tags